Biuletyn Informacji Pubicznej - Zamówienia publiczne - Ogłoszenie o zamówieniach publicznych

MU.AD.261.4.2020                                                         Markowa, 18.08.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający:  Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:  Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów.

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 10/2017 Dyrektora Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z dnia   12 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość   nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania  jest umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do jednego punktu poboru energii od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 • Miejsce poboru energii elektrycznej: Markowa 1487, 37-120 Markowa Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi: 120 000 kWh,
 • Prognozowane średnie miesięczne zużycie energii: 10 000 kWh,
 • Moc umowna dla punktu poboru wynosi 65 kW,
 • Grupa taryfowa: C 21
 • Napięcie znamionowe: 0,23/0,4 kV
 • Grupa przyłączeniowa: IV
 • Model licznika energii elektrycznej: Elster AS 1440

Prognozowane miesięczne zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od wskazanej prognozy zużycia energii), uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb, z tym, że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie cenowej ceny energii. Sprzedawca nie może dochodzić od Odbiorcy żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Odbiorca zakupi od Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż wskazana prognozowana ilość energii, w szczególności spowodowanej zwiększeniem ilości PPE dla Odbiorcy, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach PPE.

Układy pomiarowe nie zostały dostosowane do zmiany sprzedawcy.  W przypadku, gdy obowiązek dostosowania układów pomiarowych spoczywa na odbiorcy końcowym, Zamawiający zapewnia, że takie dostosowanie nastąpi w terminie umożliwiającym dokonanie planowanej zmiany sprzedawcy, a więc przed dniem zawarcia umowy.

Zamawiający założył, iż wszystkie czynności związane ze zmianą sprzedawcy, umożliwiające rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej wg stawek zaoferowanych w ofercie przez zwycięskiego Wykonawcę zostaną zakończone najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcie umowy. Ewentualne ryzyko utrudnień, czy to ze strony Odbiorcy końcowego, czy Dystrybutora energii elektrycznej (np. wynikające z niedostosowania układów pomiarowych) mogące mieć wpływ na późniejsze rozpoczęcie sprzedaży energii dla PPE Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej.

 1. Informacje dodatkowe:
 • Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z iloczynu rzeczywistego zużycia energii elektrycznej razy stawka zadeklarowana przez Wykonawcę w postępowaniu, zgodnie ze wskazaniami układów pomiarowych w danej grupie taryfowej,
 • Umowa przygotowana przez Wykonawcę ma gwarantować stałą cenę podczas okresu obowiązania umowy.
 • Celem niniejszego zamówienia jest ujednolicenie stawek oraz uproszczenie zasad rozliczania zużycia energii elektrycznej czynnej. Zamawiający zamierza osiągnąć powyższe w szczególności poprzez uzyskanie jednej, stałej ceny za kilowatogodzinę, właściwej dla poszczególnych grup taryfowych, dlatego w zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonywania bilansowania handlowego czy też stałe koszty opłat handlowych.
 • Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standardy jakościowe obsługi w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy w zakresie zachowania standardów jakościowych.
 • W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi w zakresie przedmiotu Umowy określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia Odbiorcy końcowemu bonifikat w wysokościach określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w. ustawy.
 • Odbiorca końcowy uprawniony jest do zmiany ilości PPE (zwiększenia) w stosunku do ilości wskazanej. Podstawę dla zmiany ilości PPE stanowić będzie pisemne oświadczenie Odbiorcy końcowego złożone Sprzedawcy. Zmiana ilości PPE przez Odbiorcę końcowego nie wymaga zmiany umowy.
 • Zamawiający nie przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy.
 • Muzeum oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu, do którego ma być sprzedawana energia elektryczna czynna na podstawie Umowy.
 1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Okres trwania umowy: od  01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  

 1. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena – 100%  

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
 • Przedkładając swoją ofertę wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.
 • Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, działającym na terenie Zamawiającego, umożliwiającą dostawę energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD – w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej do punktów poboru energii elektrycznej, określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
 • Wykonawca będzie dokonywał sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.
 • Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do oszacowania ceny oraz możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych.
 • Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 • Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w PLN.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.
 • W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, e) przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.
 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 • Formularz oferty wg załączonego wzoru — zał. nr 1,
 • Kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa urzędu Regulacji Energetyki.
 • W przypadku Wykonawcy będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej, kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • W przypadku Wykonawcy niebędącego właścicielem sieci dystrybucyjnej oświadczenie o posiadaniu podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD.
 • Wzór umowy – ogólne warunki umowy.
 • Pełnomocnictwo/a do podpisania oferty w przypadku, jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest osobą umocowaną na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub nie jest Wykonawcą.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
 • Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na sposób realizacji zamówienia.
 • W Formularzu oferty należy podać ceny wyrażone w złotych polskich.
 • Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
 • Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 • Ofertę należy złożyć do dnia 01.09.2020 r. do godz. 14:00.
 • Dopuszcza się złożenie oferty: a) w formie pisemnej na adres: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Markowa 1487, 37-120 Markowa, b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (wersja pdf): sekretariat@muzeumulmow.pl
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Ofertę w formie tradycyjnej – pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie.
 • Ofertę w formie elektronicznej — jeden plik zawierający wszystkie wymagane załączniki podpisane, zeskanowane i zapisane w formacie PDF.
 • Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.
 • Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 • Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
 1. Termin rozpatrzenia ofert oraz zawarcie umowy:
 • Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi do dnia 02.09.2020 r.
 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 • W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji warunków umowy lub podpisania umowy.
 • Zamawiający zawrze umowę po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy.
 • Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 • Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579).
 • Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia:
 1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
  1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

Mariya Ivanyuk  – Specjalista ds. Administracji

Tel. 17 783 7625

e-mail: administracja@muzeumulmow.pl

Załączniki: 1. wzór formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy)                                                                                         Załącznik nr 1

     

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie: Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów.

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 10/2017 Dyrektora Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Markowa 1487

37-120 Markowa

NIP 8151802405

II. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej do siedziby Zamawiającego.

III. Forma złożenia oferty:

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 01.09.2020 r. do godz. 14:00 w formie:

– pisemnej (osobiście, listownie ) na adres:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Markowa 1487

37-120 Markowa

decyduje data wpływu

 

  1. Nazwa i adres Wykonawcy:

Nazwa …………………………………………………………………………………………………………

Adres………………………………………..…

…………………………………………………

…………………………………………………

NIP ……………………………………………

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………………………

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1) W skali miesiąca

  L.p.   Grupa taryfowa   Szacunkowa ilość energii/ dystrybucji  MWh/m-c   Okres obowiązywania cen   Cena sprzedaży energii/ dystrybucji netto zł/MWh   Stawka opłaty za obsługę handlową netto zł/m-c   Wartość netto zł/m-c     Stawka podatku Vat   Wartość brutto zł/m-c
Kol. 2 x 4 + kol.5 Kol. 6 x 7
1 2 3 4 5 6 7        8
Energia C21 10 000 01.01.2021 – 31.12.2021
Dystrybucja C21 10 000 01.01.2021- 31.12.2021      

2) W skali całej umowy – licząc od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.  – 12 miesięcy

Cenę netto energii…………………………………………… zł.

Cenę brutto energii ……………………………………..….…zł.

Podatek VAT energia …………………………………………zł.

(słownie) brutto ………………………………………………zł.

Cenę netto dystrybucji ……………………………………….zł.

Cenę brutto dystrybucji..………………………………..….…zł.

Podatek VAT dystrybucja.……………………………………zł.

(słownie) brutto ………………………………………………zł.

Koszt wymiany licznika (jeśli dotyczy)………………………zł. netto

Razem : …………………….

3) Opłata handlowa wynosi  …………………………………………………………

  1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
  1. Oświadczam, że przez cały okres trwania umowy gwarantuję stałą cenę energii i że oferowana cena zawiera koszty wszystkich certyfikatów energetycznych.

Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Cena brutto ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT o wartość wynikającą z tych zmian.

  1. Uważam, się za związanego niniejszą ofertą przez okres ………. dni od terminu złożenia oferty.
  1. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiące integralną część oferty są:

1) …………………………………………………………………………….

2) …………………………………………………………………………….

3)..……………………………………………………………………………

4)……………………………………………………………………………..

     

………………………….                                                               …….……..…………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                    (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do  składania  oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Formularz ofertowy 2020 rok

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2021 ROKU

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, zwanym dalej „Muzeum” jako podmiot Zamawiający zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania  finansowego Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej za rok obrotowy 2020 i 2021 obejmujący okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. oraz od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

 1. Zamawiający

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej Markowa 1487 37-120 Markowa NIP: 8151802405 REGON: 367752603 RIK: 103/2017    

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku z czym nie stosuje się przepisów tej ustawy.  

 • Warunki i oczekiwania wobec Biegłego rewidenta
 1. Biegły rewident dokona badania przygotowanego przez Muzeum sprawozdania finansowego za rok 2020 – od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. oraz kolejnego roku 2021 – od 01.01.2021r.  do 31.12.2021r. Sporządzi sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami stwierdzając, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelne i jasno przedstawia sytuację finansową Muzeum oraz wynik finansowy zgodnie z przepisami ustawy  o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.
 2. Do badania zostanie skierowana osoba posiadająca łącznie:

– uprawnienia do wykonywania zawodu  biegłego rewidenta, które zostały określone w ustawie z dnia 11maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zmianami), – co najmniej 3-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, – doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych instytucji kultury.

 1. Zamawiający wymaga od biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego:

– gotowości do spotkań informacyjnych wykonujących badanie z kadrą zarządzającą Zamawiającego w siedzibie Muzeum lub w drodze telekonferencji do wyboru przez Zamawiającego, – informowania Zamawiającego o ewentualnych stwierdzonych problemach, brakach lub rekomendowanych usprawnieniach w systemie rachunkowości prowadzonym przez Zamawiającego.  

 1. Zawartość oferty
 2. Informacja o Wykonawcy: imię i nazwisko / nazwa (firma), informacja o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 3. Informacja o osobie, która będzie przeprowadzała badanie – numer/rodzaj uprawnienia, doświadczenie zawodowe (informacja o wpisie do rejestru biegłych rewidentów).
 4. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do sporządzenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.
 5. Cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia (podać kwotę netto, kwotę podatku VAT oraz kwotę brutto).
 6. Wybór oferty

Czynności związane z wyborem biegłego rewidenta dokona organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jakim jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 1. Informacja o wyborze i zawarcie umowy

Po otrzymaniu informacji o wyborze przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podmiotu, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Muzeum za rok obrotowy 2020 i 2021, Wykonawca zostanie o tym fakcie poinformowany przez Muzeum i zostanie z Wykonawcą zawarta umowa. Zastrzega się możliwość pozostawienia niniejszego postępowania bez rozstrzygnięcia lub jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn.  

 • Informacje dodatkowe
 1. Przygotowanie sprawozdania finansowego do badania nastąpi przez Muzeum za rok 2020 do dnia 28.02.2021r., a za rok 2021 do dnia 28.02.2022r.
 2. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok 2020 do dnia 15.03.2021r., a za rok 2021 do dnia 14.03.2022r. Natomiast przekazanie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok 2020 do dnia 26.03.2021r., a za rok 2021 do dnia 25.03.2022r.
 3. Zaplata za przeprowadzenie badania finansowego nastąpi po wykonaniu usługi, czyli po przekazaniu sprawozdania z badania sprawozdania finansowego na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Zamawiający nie przewiduje zaliczkowania.
 4. W celu umożliwienia właściwego przygotowania oferty poniżej przedstawione zostają dane dotyczące Muzeum na dzień 31.12.2019r.:

– suma bilansowa  – 8 393 950,90 zł. – przychody ogółem – 1 787 547,20 zł. – liczba zatrudnionych (w etatach) – 17,33 – szacunkowa ilość faktur sprzedaży – 271 szt. oraz faktur zakupu – 773 szt. (w całym 2019 r.)

 1. Oferta powinna zawierać adnotację „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej za lata 2020  i 2021”.
 2. Oferta winna zwierać oświadczenie „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu ofertowym[2].”
 3. Ofertę należy przesłać pocztą na adres (decyduje data wpływu):

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej Markowa 1487 37-120 Markowa albo złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum albo złożyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeumulmow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2020 r. (piątek) do godz. 15.  

 1. Zgłoszenia niespełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Niniejsze zapytanie może zostać unieważnione na każdym etapie bez konieczności podawania przyczyny.
 3. Osoba do kontaktu:

Ewa Duda tel. 608 640 688 mail: ewa.duda@muzeumulmow.pl  

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą:  Markowa 1487, 37-120 Markowa Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą: Markowa 1487, 37-120 Markowa reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Można skontaktować się z Administratorem lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, zwanego dalej „IOD”, wysyłając wiadomość e-mail na adres: iodo@muzeumulmow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach wyboru oferty, wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO), w celach archiwalnych i dowodowych (art. 6 ust 1 lit. f RODO), w celach analitycznych, statystycznych (art. 6 ust 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty zajmujące się obsługą prawną, audytem administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

[1] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [2] W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). zapytanie ofertowe - badanie sprawozdania finansowego

Markowa, 30.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę utrzymania zieleni wokół obiektu Muzeum, położonego w miejscowości Markowa,

w gminie Markowa, w powiecie łańcuckim.

  1. Zamawiający: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej Markowa 1487 37-120  Markowa NIP 8151802405   2. Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2) Zarządzenia nr 10/2017 Dyrektora Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.   3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu zieleni wokół obiektu Muzeum, położonego w miejscowości Markowa, w gminie Markowa, tj. na koszeniu trawnika, wertykulacji trawnika, nawożeniu roślin, oprysku trawnika przeciwko chwastom (ochrona chemiczna), pieleniu rabat (ochrona mechaniczna), ochronie roślin, ściółkowaniu uzupełniającym, sadzeniu uzupełniającym drzew i krzewów oraz ochronie chemicznej przeciwko szkodnikom drzew i krzewów. Usługa polegająca na utrzymaniu zieleni wokół obiektu Muzeum obejmuje:

 1. trawniki – ok. 692,00 m2,
 2. powierzchnie obsadzone irgą rozesłaną – ok. 256,00 m2,
 3. powierzchnie obsadzone żywopłotem – 52,00 m2,
 4. drzewka: jabłoń rajska i wiśnia piłkowana – 55 szt.

  3.2  Warunki wykonania zamówienia:

 1. koszenie trawnika kosiarką spalinową – w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie intensywnego wzrostu, wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem wykoszonej trawy we własnym zakresie każdorazowo po wykonaniu przycięcia trawy.
 2. wertykulacje trawnika wertykulatorem spalinowym, co najmniej – 1 raz w okresie obowiązywania umowy.
 3. nawożenie roślin i wapnowanie, co najmniej – 4 razy w okresie obowiązywania umowy, usługa wraz z kosztem zakupu nawozu, zasilanie nawozami według zalecenia nawozowego do sprawozdania z badań, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (o dokładnym terminie nawożenia należy poinformować Zamawiającego w celu kontroli prowadzonych prac).
 4. oprysk trawnika przeciwko chwastom – w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w okresie obowiązywania umowy,
 5. uzupełnianie ubytków kory w miarę potrzeb,
 6. uzupełnianie ubytków w postaci dosiania trawy,
 7. pielenie rabat – co najmniej 8 razy w okresie obowiązywania umowy,
 8. ochrona roślin (cięcia pielęgnacyjne i formujące, oprysk przeciwko chwastom oraz szkodnikom) – co najmniej 2 razy w okresie obowiązywania umowy,
 9. ściółkowanie uzupełniające – w razie zaistniałych ubytków,
 10. sadzenie uzupełniające drzew i krzewów – w razie zaistniałych ubytków,
 11. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji powyższych czynności systematycznie, stosownie do wzrostu drzew, krzewów i trawy, wynikającego z okresu wegetacji roślin, według harmonogramu prac, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
 12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt oraz niezbędne materiały do realizacji zamówienia,
 13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac z najwyższą starannością, w sposób fachowy i terminowy,
 14. Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku na terenie prowadzonych prac oraz pełne zabezpieczenie warunków BHP,
 15. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po wykonaniu prac a także wywiezienia we własnym zakresie: trawy, gałęzi, konarów i wszelkich innych pozostałości.

  4. Termin realizacji: Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres od 13.03.2020 r. do 30.11.2020 r.   5. Termin związania ofertą: Złożona przez Wykonawcę oferta będzie ważna przez okres  15 dni od terminu składania ofert.   6. Rozliczenie za wykonanie usługi: Zamawiający będzie wpłacał należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo faktury, potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą wystawienia faktury będzie każdorazowo, bezusterkowy protokół odbioru wykonanych prac.   7. Kryterium wyboru oferty: 7.1 Kryterium wyboru oferty jest cena brutto za usługę (cena – 100%). 7.2 Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego. 7.3 Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (w tym koszty dojazdu Wykonawcy do budynku Muzeum oraz wszystkie inne koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy.   8. Opis sposobu przygotowania oferty: 8.1   Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie na      formularzu   ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 8.2   Oferta musi być złożona jako skan formy pisemnej, bądź w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę. 8.3   Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.4   W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela. 8.5   Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 8.6   Wykonawca składając ofertę powinien wpisać w temacie wiadomości email, bądź też w przypadku wyboru złożenia oferty w formie pisemnej, zamieścić na kopercie lub innym opakowaniu, oznaczenie zgodnie z poniższym: „Oferta na usługę utrzymania zieleni dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej”. 8.7  O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają możliwości sprzętowe i ludzkie  oraz wiedzę umożliwiającą realizację zamówienia. Zamawiający nie zapewnia sprzętu, urządzeń, materiałów zawiązanych z realizacją zamówienia. 8.8   Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 8.9   Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 8.10 Oferty niespełniające wymogów formalnych, określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.   9. Miejsce i termin złożenia oferty: 9.1  Oferta może być złożona osobiście w sekretariacie Muzeum, mieszczącym się w jego siedzibie pod adresem Markowa 1487, wysłana drogą pocztową  lub   e-mailową: sekretariat@muzeumulmow.pl do dnia 20.02.2020 r. do godz. 14:00. 9.2  Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 9.3   Oferty złożone po wskazanym w zapytaniu terminie będą podlegały odrzuceniu i nie będą dopuszczone do oceny. 9.4.  O wynikach postępowania powiadomieni zostaną Wykonawcy, którzy złożą ofertę w wyznaczonym terminie. 9.5.  Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi 21.02.2020 r. o godz. 9:00, o czym Wykonawcy zostaną niezwłocznie powiadomieni. Wskazany termin może ulec wydłużeniu w sytuacji badania ofert.   10. Zawarcie umowy: 10.1 Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 4 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 10.2 Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 10.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród    pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.   11. Unieważnienie postępowania: 11.1 Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert. 11.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.   12. W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego.   13. Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego w sprawie zapytania ofertowego: Piotr Tarnawski – Pracownik techniczny Tel. 17 783 7623; 17 224 10 15 e-mail: piotr.tarnawski@muzeumulmow.pl   14. Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – wyniki badań gleby,
 • Załącznik nr 2 – harmonogram,
 • Załącznik nr 3 – formularz ofertowy,
 • Załącznik nr 4 – wzór umowy.

    Zapytanie ofertowe utrzymanie zieleni w MPRZ 2020 Załącznik nr 3 – formularz ofertowy

MU.A.261.1.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                Markowa, 31.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe

  Zamawiający:  Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:  Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów. 1. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 10/2017 Dyrektora Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zapytania  jest umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do jednego punktu poboru energii od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Miejsce poboru energii elektrycznej: Markowa 1487, 37-120 Markowa Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi: 115 000 kWh, Prognozowane średnie miesięczne zużycie energii: 9 583 kWh, Moc umowna dla punktu poboru wynosi 65 kW, Grupa taryfowa: C 21 Napięcie znamionowe: 0,23/0,4 kV Grupa przyłączeniowa: IV Model licznika energii elektrycznej: Elster AS 1440 Prognozowane miesięczne zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od wskazanej prognozy zużycia energii), uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb, z tym, że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie cenowej ceny energii. Sprzedawca nie może dochodzić od Odbiorcy żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Odbiorca zakupi od Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż wskazana prognozowana ilość energii, w szczególności spowodowanej zwiększeniem ilości PPE dla Odbiorcy, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach PPE. Układy pomiarowe nie zostały dostosowane do zmiany sprzedawcy.  W przypadku, gdy obowiązek dostosowania układów pomiarowych spoczywa na odbiorcy końcowym, Zamawiający zapewnia, że takie dostosowanie nastąpi w terminie umożliwiającym dokonanie planowanej zmiany sprzedawcy, a więc przed dniem zawarcia umowy. Zamawiający założył, iż wszystkie czynności związane ze zmianą sprzedawcy, umożliwiające rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej wg stawek zaoferowanych w ofercie przez zwycięskiego Wykonawcę zostaną zakończone najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcie umowy. Ewentualne ryzyko utrudnień, czy to ze strony Odbiorcy końcowego, czy Dystrybutora energii elektrycznej (np. wynikające z niedostosowania układów pomiarowych) mogące mieć wpływ na późniejsze rozpoczęcie sprzedaży energii dla PPE Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej. 4. Informacje dodatkowe:

  • Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z iloczynu rzeczywistego zużycia energii elektrycznej razy stawka zadeklarowana przez Wykonawcę w postępowaniu, zgodnie ze wskazaniami układów pomiarowych w danej grupie taryfowej,
  • Umowa przygotowana przez Wykonawcę ma gwarantować stałą cenę podczas okresu obowiązania umowy.
  • Celem niniejszego zamówienia jest ujednolicenie stawek oraz uproszczenie zasad rozliczania zużycia energii elektrycznej czynnej. Zamawiający zamierza osiągnąć powyższe w szczególności poprzez uzyskanie jednej, stałej ceny za kilowatogodzinę, właściwej dla poszczególnych grup taryfowych, dlatego w zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonywania bilansowania handlowego czy też stałe koszty opłat handlowych.
  • Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standardy jakościowe obsługi w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy w zakresie zachowania standardów jakościowych.
  • W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi w zakresie przedmiotu Umowy określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia Odbiorcy końcowemu bonifikat w wysokościach określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w. ustawy.
  • Odbiorca końcowy uprawniony jest do zmiany ilości PPE (zwiększenia) w stosunku do ilości wskazanej. Podstawę dla zmiany ilości PPE stanowić będzie pisemne oświadczenie Odbiorcy końcowego złożone Sprzedawcy. Zmiana ilości PPE przez Odbiorcę końcowego nie wymaga zmiany umowy.
  • Zamawiający nie przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy.
  • Muzeum oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu, do którego ma być sprzedawana energia elektryczna czynna na podstawie Umowy.

5. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: Okres trwania umowy: od  01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 6. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena – 100% 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  • Przedkładając swoją ofertę wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.
  • Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, działającym na terenie Zamawiającego, umożliwiającą dostawę energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD – w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej do punktów poboru energii elektrycznej, określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
  • Wykonawca będzie dokonywał sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
  • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.
  • Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do oszacowania ceny oraz możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie.
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych.
  • Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
  • Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w PLN.
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.
  • W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  1. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
  1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  1. przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

8. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  • Formularz oferty wg załączonego wzoru — zał. nr 1,
  • Kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa urzędu Regulacji Energetyki.
  • W przypadku Wykonawcy będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej, kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
  • W przypadku Wykonawcy niebędącego właścicielem sieci dystrybucyjnej oświadczenie o posiadaniu podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD.
  • Wzór umowy – ogólne warunki umowy.
  • Pełnomocnictwo/a do podpisania oferty w przypadku, jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest osobą umocowaną na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub nie jest Wykonawcą.

9. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

  • Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na sposób realizacji zamówienia.
  • W Formularzu oferty należy podać ceny wyrażone w złotych polskich.
  • Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
  • Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

10. Miejsce i termin złożenia oferty:

  • Ofertę należy złożyć do dnia  31.08.2019 r. do godz. 14:00.
  • Dopuszcza się złożenie oferty:
  1. a) w formie pisemnej na adres: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Markowa 1487, 37-120 Markowa,
  1. b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (wersja pdf): sekretariat@muzeumulmow.pl

11. Opis sposobu przygotowania oferty:

  • Ofertę w formie tradycyjnej – pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie.
  • Ofertę w formie elektronicznej — jeden plik zawierający wszystkie wymagane załączniki podpisane, zeskanowane i zapisane w formacie PDF.
  • Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.
  • Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
  • Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.

12. Termin rozpatrzenia ofert oraz zawarcie umowy:

  • Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.09.2019 r. w siedzibie zamawiającego,
  • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
  • W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji warunków umowy lub podpisania umowy.
  • Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą, po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
  • Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
  • Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579).
  • Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia:
  1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  1. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

13. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Mariya Ivanyuk  – Specjalista ds. Administracji Tel. 17 783 7625 e-mail: administracja@muzeumulmow.pl   Załączniki: 1. wzór formularza oferty (pieczęć Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                       Załącznik nr 1   FORMULARZ OFERTY na wykonanie: Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 10/2017 Dyrektora Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. I.  Nazwa i adres zamawiającego: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej Markowa 1487 37-120 Markowa NIP 8151802405   II.  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej  do siedziby Zamawiającego.   III. Forma złożenia oferty: Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 31.08.2019 r. do godz. 14:00 w formie: – pisemnej ( osobiście, listownie ) na adres: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej

  1. Rodziny Ulmów w Markowej

Markowa 1487 37-120 Markowa – decyduje data wpływu   IV.  Nazwa i adres Wykonawcy: Nazwa ………………………………………………………………………………………………………… Adres………………………………………..… ………………………………………………… ………………………………………………… NIP …………………………………………… Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………………………   V.  Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 1) W skali miesiąca

  Grupa taryfowa   Szacunkowa ilość energii MWh/m-c   Okres obowiązywania cen   Cena sprzedaży energii netto zł/MWh   Stawka opłaty za obsługę handlową netto zł/m-c   Wartość netto zł/m-c   Stawka podatku Vat Wartość brutto zł/m-c
Kol. 2 x 4 + kol.5 Kol. 6 x 7
1 2 3 4 5 6 7        8
C 21 9 583 01.01.2020 – 31.12.2020

2) W skali całej umowy – licząc od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.  – 12 miesięcy Cenę netto …………………………………………… zł. Podatek VAT …………………………………………zł. Cenę brutto ……………………………………..….…zł. (słownie) brutto ……………………………………………………………………………………zł.   3) Opłata handlowa wynosi – …………………………………………………………

  1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
  1. Oświadczam, że przez cały okres trwania umowy gwarantuję stałą cenę energii i że oferowana cena zawiera koszty wszystkich certyfikatów energetycznych.

Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Cena brutto ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT o wartość wynikającą z tych zmian.

  1. Uważam, się za związanego niniejszą ofertą przez okres ………. dni od terminu złożenia oferty.
  1. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiące integralną część oferty są:

1) ……………………………………………………………………………. 2) ……………………………………………………………………………. 3)..…………………………………………………………………………… 4)……………………………………………………………………………..  

 ………………………………….….                                     …….……..………………………………………………………………………
       (miejscowość i data)                                       (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do  składania  oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Formularz ofertowy – Energia Zapytanie ofertowe – Energia elektryczna

Data utworzenia strony:
6 września 2019
Ostatnia modyfikacja:
10 września 2020
Autor zmian:
bkwasniak
Liczba wyświetleń strony:

 0 total views

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij