Biuletyn Informacji Pubicznej - Zamówienia publiczne - Ogłoszenie o zamówieniach publicznych

MU.A.261.1.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                Markowa, 31.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:  Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:  Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów.

1. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 10/2017 Dyrektora Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zapytania  jest umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do jednego punktu poboru energii od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Miejsce poboru energii elektrycznej: Markowa 1487, 37-120 Markowa Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi: 115 000 kWh, Prognozowane średnie miesięczne zużycie energii: 9 583 kWh, Moc umowna dla punktu poboru wynosi 65 kW, Grupa taryfowa: C 21 Napięcie znamionowe: 0,23/0,4 kV Grupa przyłączeniowa: IV Model licznika energii elektrycznej: Elster AS 1440 Prognozowane miesięczne zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od wskazanej prognozy zużycia energii), uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb, z tym, że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie cenowej ceny energii. Sprzedawca nie może dochodzić od Odbiorcy żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Odbiorca zakupi od Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż wskazana prognozowana ilość energii, w szczególności spowodowanej zwiększeniem ilości PPE dla Odbiorcy, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach PPE. Układy pomiarowe nie zostały dostosowane do zmiany sprzedawcy.  W przypadku, gdy obowiązek dostosowania układów pomiarowych spoczywa na odbiorcy końcowym, Zamawiający zapewnia, że takie dostosowanie nastąpi w terminie umożliwiającym dokonanie planowanej zmiany sprzedawcy, a więc przed dniem zawarcia umowy. Zamawiający założył, iż wszystkie czynności związane ze zmianą sprzedawcy, umożliwiające rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej wg stawek zaoferowanych w ofercie przez zwycięskiego Wykonawcę zostaną zakończone najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcie umowy. Ewentualne ryzyko utrudnień, czy to ze strony Odbiorcy końcowego, czy Dystrybutora energii elektrycznej (np. wynikające z niedostosowania układów pomiarowych) mogące mieć wpływ na późniejsze rozpoczęcie sprzedaży energii dla PPE Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej. 4. Informacje dodatkowe:

  • Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z iloczynu rzeczywistego zużycia energii elektrycznej razy stawka zadeklarowana przez Wykonawcę w postępowaniu, zgodnie ze wskazaniami układów pomiarowych w danej grupie taryfowej,
  • Umowa przygotowana przez Wykonawcę ma gwarantować stałą cenę podczas okresu obowiązania umowy.
  • Celem niniejszego zamówienia jest ujednolicenie stawek oraz uproszczenie zasad rozliczania zużycia energii elektrycznej czynnej. Zamawiający zamierza osiągnąć powyższe w szczególności poprzez uzyskanie jednej, stałej ceny za kilowatogodzinę, właściwej dla poszczególnych grup taryfowych, dlatego w zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonywania bilansowania handlowego czy też stałe koszty opłat handlowych.
  • Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standardy jakościowe obsługi w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy w zakresie zachowania standardów jakościowych.
  • W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi w zakresie przedmiotu Umowy określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia Odbiorcy końcowemu bonifikat w wysokościach określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w. ustawy.
  • Odbiorca końcowy uprawniony jest do zmiany ilości PPE (zwiększenia) w stosunku do ilości wskazanej. Podstawę dla zmiany ilości PPE stanowić będzie pisemne oświadczenie Odbiorcy końcowego złożone Sprzedawcy. Zmiana ilości PPE przez Odbiorcę końcowego nie wymaga zmiany umowy.
  • Zamawiający nie przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy.
  • Muzeum oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu, do którego ma być sprzedawana energia elektryczna czynna na podstawie Umowy.

5. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: Okres trwania umowy: od  01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 6. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena – 100% 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  • Przedkładając swoją ofertę wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.
  • Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, działającym na terenie Zamawiającego, umożliwiającą dostawę energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD – w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej do punktów poboru energii elektrycznej, określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
  • Wykonawca będzie dokonywał sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
  • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.
  • Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do oszacowania ceny oraz możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie.
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych.
  • Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
  • Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w PLN.
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.
  • W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  1. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
  1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  1. przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

8. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  • Formularz oferty wg załączonego wzoru — zał. nr 1,
  • Kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa urzędu Regulacji Energetyki.
  • W przypadku Wykonawcy będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej, kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
  • W przypadku Wykonawcy niebędącego właścicielem sieci dystrybucyjnej oświadczenie o posiadaniu podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD.
  • Wzór umowy – ogólne warunki umowy.
  • Pełnomocnictwo/a do podpisania oferty w przypadku, jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest osobą umocowaną na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub nie jest Wykonawcą.

9. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

  • Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na sposób realizacji zamówienia.
  • W Formularzu oferty należy podać ceny wyrażone w złotych polskich.
  • Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
  • Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

10. Miejsce i termin złożenia oferty:

  • Ofertę należy złożyć do dnia  31.08.2019 r. do godz. 14:00.
  • Dopuszcza się złożenie oferty:
  1. a) w formie pisemnej na adres: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Markowa 1487, 37-120 Markowa,
  1. b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (wersja pdf): sekretariat@muzeumulmow.pl

11. Opis sposobu przygotowania oferty:

  • Ofertę w formie tradycyjnej – pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie.
  • Ofertę w formie elektronicznej — jeden plik zawierający wszystkie wymagane załączniki podpisane, zeskanowane i zapisane w formacie PDF.
  • Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.
  • Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
  • Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.

12. Termin rozpatrzenia ofert oraz zawarcie umowy:

  • Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.09.2019 r. w siedzibie zamawiającego,
  • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
  • W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji warunków umowy lub podpisania umowy.
  • Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą, po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
  • Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
  • Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579).
  • Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia:
  1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  1. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

13. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Mariya Ivanyuk  – Specjalista ds. Administracji Tel. 17 783 7625 e-mail: administracja@muzeumulmow.pl   Załączniki: 1. wzór formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                       Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie: Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 10/2017 Dyrektora Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. I.  Nazwa i adres zamawiającego: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej Markowa 1487 37-120 Markowa NIP 8151802405   II.  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej  do siedziby Zamawiającego.   III. Forma złożenia oferty: Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 31.08.2019 r. do godz. 14:00 w formie: – pisemnej ( osobiście, listownie ) na adres: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej

  1. Rodziny Ulmów w Markowej

Markowa 1487 37-120 Markowa – decyduje data wpływu   IV.  Nazwa i adres Wykonawcy: Nazwa ………………………………………………………………………………………………………… Adres………………………………………..… ………………………………………………… ………………………………………………… NIP …………………………………………… Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………………………   V.  Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 1) W skali miesiąca

  Grupa taryfowa   Szacunkowa ilość energii MWh/m-c   Okres obowiązywania cen   Cena sprzedaży energii netto zł/MWh   Stawka opłaty za obsługę handlową netto zł/m-c   Wartość netto zł/m-c   Stawka podatku Vat Wartość brutto zł/m-c
Kol. 2 x 4 + kol.5 Kol. 6 x 7
1 2 3 4 5 6 7        8
C 21 9 583 01.01.2020 – 31.12.2020

2) W skali całej umowy – licząc od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.  – 12 miesięcy Cenę netto …………………………………………… zł. Podatek VAT …………………………………………zł. Cenę brutto ……………………………………..….…zł. (słownie) brutto ……………………………………………………………………………………zł.   3) Opłata handlowa wynosi – …………………………………………………………

  1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
  1. Oświadczam, że przez cały okres trwania umowy gwarantuję stałą cenę energii i że oferowana cena zawiera koszty wszystkich certyfikatów energetycznych.

Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Cena brutto ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT o wartość wynikającą z tych zmian.

  1. Uważam, się za związanego niniejszą ofertą przez okres ………. dni od terminu złożenia oferty.
  1. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiące integralną część oferty są:

1) ……………………………………………………………………………. 2) ……………………………………………………………………………. 3)..…………………………………………………………………………… 4)……………………………………………………………………………..  

 ………………………………….….                                     …….……..………………………………………………………………………
       (miejscowość i data)                                       (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do  składania  oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Formularz ofertowy – Energia Zapytanie ofertowe – Energia elektryczna

Data utworzenia strony:
6 września 2019
Ostatnia modyfikacja:
6 września 2019
Autor zmian:
srozborski
Liczba wyświetleń strony:

No views yet

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij