Biuletyn Informacji Pubicznej - Zamówienia publiczne - Zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro

MU.AD.261.1.2020

Markowa, 30.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę utrzymania zieleni wokół obiektu Muzeum, położonego w miejscowości Markowa,

w gminie Markowa, w powiecie łańcuckim.

1. Zamawiający: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej Markowa 1487 37-120  Markowa NIP 8151802405 2. Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2) Zarządzenia nr 10/2017 Dyrektora Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu zieleni wokół obiektu Muzeum, położonego w miejscowości Markowa, w gminie Markowa, tj. na koszeniu trawnika, wertykulacji trawnika, nawożeniu roślin, oprysku trawnika przeciwko chwastom (ochrona chemiczna), pieleniu rabat (ochrona mechaniczna), ochronie roślin, ściółkowaniu uzupełniającym, sadzeniu uzupełniającym drzew i krzewów oraz ochronie chemicznej przeciwko szkodnikom drzew i krzewów. Usługa polegająca na utrzymaniu zieleni wokół obiektu Muzeum obejmuje:

 1. trawniki – ok. 692,00 m2,
 2. powierzchnie obsadzone irgą rozesłaną – ok. 256,00 m2,
 3. powierzchnie obsadzone żywopłotem – 52,00 m2,
 4. drzewka: jabłoń rajska i wiśnia piłkowana – 55 szt.

3.2  Warunki wykonania zamówienia:

 1. koszenie trawnika kosiarką spalinową – w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie intensywnego wzrostu, wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem wykoszonej trawy we własnym zakresie każdorazowo po wykonaniu przycięcia trawy.
 2. wertykulacje trawnika wertykulatorem spalinowym, co najmniej – 1 raz w okresie obowiązywania umowy.
 3. nawożenie roślin i wapnowanie, co najmniej – 4 razy w okresie obowiązywania umowy, usługa wraz z kosztem zakupu nawozu, zasilanie nawozami według zalecenia nawozowego do sprawozdania z badań, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (o dokładnym terminie nawożenia należy poinformować Zamawiającego w celu kontroli prowadzonych prac).
 4. oprysk trawnika przeciwko chwastom – w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w okresie obowiązywania umowy,
 5. uzupełnianie ubytków kory w miarę potrzeb,
 6. uzupełnianie ubytków w postaci dosiania trawy,
 7. pielenie rabat – co najmniej 8 razy w okresie obowiązywania umowy,
 8. ochrona roślin (cięcia pielęgnacyjne i formujące, oprysk przeciwko chwastom oraz szkodnikom) – co najmniej 2 razy w okresie obowiązywania umowy,
 9. ściółkowanie uzupełniające – w razie zaistniałych ubytków,
 10. sadzenie uzupełniające drzew i krzewów – w razie zaistniałych ubytków,
 11. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji powyższych czynności systematycznie, stosownie do wzrostu drzew, krzewów i trawy, wynikającego z okresu wegetacji roślin, według harmonogramu prac, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
 12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt oraz niezbędne materiały do realizacji zamówienia,
 13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac z najwyższą starannością, w sposób fachowy i terminowy,
 14. Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku na terenie prowadzonych prac oraz pełne zabezpieczenie warunków BHP,
 15. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po wykonaniu prac a także wywiezienia we własnym zakresie: trawy, gałęzi, konarów i wszelkich innych pozostałości.

4. Termin realizacji: Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres od 13.03.2020 r. do 30.11.2020 r. 5. Termin związania ofertą: Złożona przez Wykonawcę oferta będzie ważna przez okres  15 dni od terminu składania ofert. 6. Rozliczenie za wykonanie usługi: Zamawiający będzie wpłacał należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo faktury, potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą wystawienia faktury będzie każdorazowo, bezusterkowy protokół odbioru wykonanych prac. 7. Kryterium wyboru oferty: 7.1 Kryterium wyboru oferty jest cena brutto za usługę (cena – 100%). 7.2 Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego. 7.3 Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (w tym koszty dojazdu Wykonawcy do budynku Muzeum oraz wszystkie inne koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy. 8. Opis sposobu przygotowania oferty: 8.1   Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie na      formularzu   ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 8.2   Oferta musi być złożona jako skan formy pisemnej, bądź w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę. 8.3   Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.4   W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela. 8.5   Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 8.6   Wykonawca składając ofertę powinien wpisać w temacie wiadomości email, bądź też w przypadku wyboru złożenia oferty w formie pisemnej, zamieścić na kopercie lub innym opakowaniu, oznaczenie zgodnie z poniższym: „Oferta na usługę utrzymania zieleni dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej”. 8.7  O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają możliwości sprzętowe i ludzkie  oraz wiedzę umożliwiającą realizację zamówienia. Zamawiający nie zapewnia sprzętu, urządzeń, materiałów zawiązanych z realizacją zamówienia. 8.8   Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 8.9   Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 8.10 Oferty niespełniające wymogów formalnych, określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone. 9. Miejsce i termin złożenia oferty: 9.1  Oferta może być złożona osobiście w sekretariacie Muzeum, mieszczącym się w jego siedzibie pod adresem Markowa 1487, wysłana drogą pocztową  lub   e-mailową: sekretariat@muzeumulmow.pl do dnia 20.02.2020 r. do godz. 14:00. 9.2  Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 9.3   Oferty złożone po wskazanym w zapytaniu terminie będą podlegały odrzuceniu i nie będą dopuszczone do oceny. 9.4.  O wynikach postępowania powiadomieni zostaną Wykonawcy, którzy złożą ofertę w wyznaczonym terminie. 9.5.  Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi 21.02.2020 r. o godz. 9:00, o czym Wykonawcy zostaną niezwłocznie powiadomieni. Wskazany termin może ulec wydłużeniu w sytuacji badania ofert. 10. Zawarcie umowy: 10.1 Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 4 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 10.2 Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 10.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród    pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.   11. Unieważnienie postępowania: 11.1 Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert. 11.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 12. W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego.   13. Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego w sprawie zapytania ofertowego: Piotr Tarnawski – Pracownik techniczny Tel. 17 783 7623; 17 224 10 15 e-mail: piotr.tarnawski@muzeumulmow.pl   14. Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – wyniki badań gleby,
 • Załącznik nr 2 – harmonogram,
 • Załącznik nr 3 – formularz ofertowy,
 • Załącznik nr 4 – wzór umowy.

Zapytanie ofertowe utrzymanie zieleni w MPRZ 2020 Załącznik nr 3 – formularz ofertowy

Markowa, 05.09.2019 r.                                                                                                                     MU.A.261.1.1.2019

  Zamawiający: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej Markowa 1487 37-120 Markowa NIP 8151802405      

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej w okresie od. 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

  I. Zamawiający informuje, że w rezultacie czynności badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: PGE Obrót Spółka Akcyjna, ul. 8 – Marca 6, 35-959 Rzeszów za cenę brutto: 89 374, 63 zł. Uzasadnienie: Oferta została sporządzona zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz pełnia wszystkie wymogi formalno–prawne. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena 100 %. II.Zapytanie ofertowe na Umowę kompleksową sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów podano do wiadomości publicznej przez zamieszczenie na stronie BIP Muzeum Polaków Ratujących Żydów oraz zaproszono do składania ofert trzech Wykonawców. W postępowaniu złożono dwie oferty. III. Stosując formularz oferty Zamawiający przyznał 100 %  w ramach kryteriów oceny ofert:

LP.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

cena sprzedaży energii netto zł/MWh

cena dystrybucji netto

kryterium

1 PGE Obrót Spółka Akcyjna, ul. 8 – Marca 6, 35-959 Rzeszów.  

41872,00 zł.

30790,30 zł.

100%

2 Energa Obrót SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

41069,64 zł.

0

Oferta odrzucona

    INFORMACJA O  ODRZUCENIU OFERTY   W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Muzeum Polaków Ratujących Żydów zawiadamia o odrzuceniu oferty złożonej przez: Energa Obrót SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk   Uzasadnienie:   Zamawiający w dniu 23.08.2019 r. dokonał modyfikacji treści zapytania ofertowego polegającej na zmianie załącznika nr 1 – formularza ofertowego o czym zawiadomił zaproszonych do składania ofert Wykonawców. Zgodnie z modyfikacją treści formularza ofertowego Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym nr 1 stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego wraz z załącznikami do zapytania ofertowego. Odrzucony Wykonawca złożył ofertę na druku nie zawierającym informacji o kosztach dystrybucji do całego zamówienia oraz nie złożył wymaganych dokumentów. Dnia 02.09.2019 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia braków formalnych. Wykonawca zawiadomił Zamawiającego, o pozostawieniu sprawy bez realizacji. Wobec powyższego Zamawiający odrzucił ofertę nr 2 z powodu braków formalnych. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – energia elektryczna

MU.A.261.1.2019

Markowa, 31.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:  Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:  Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów.

  1. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 10/2017 Dyrektora Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zapytania  jest umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do jednego punktu poboru energii od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Miejsce poboru energii elektrycznej: Markowa 1487, 37-120 Markowa Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi: 115 000 kWh, Prognozowane średnie miesięczne zużycie energii: 9 583 kWh, Moc umowna dla punktu poboru wynosi 65 kW, Grupa taryfowa: C 21 Napięcie znamionowe: 0,23/0,4 kV Grupa przyłączeniowa: IV Model licznika energii elektrycznej: Elster AS 1440 Prognozowane miesięczne zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od wskazanej prognozy zużycia energii), uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb, z tym, że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie cenowej ceny energii. Sprzedawca nie może dochodzić od Odbiorcy żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Odbiorca zakupi od Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż wskazana prognozowana ilość energii, w szczególności spowodowanej zwiększeniem ilości PPE dla Odbiorcy, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach PPE. Układy pomiarowe nie zostały dostosowane do zmiany sprzedawcy.  W przypadku, gdy obowiązek dostosowania układów pomiarowych spoczywa na odbiorcy końcowym, Zamawiający zapewnia, że takie dostosowanie nastąpi w terminie umożliwiającym dokonanie planowanej zmiany sprzedawcy, a więc przed dniem zawarcia umowy. Zamawiający założył, iż wszystkie czynności związane ze zmianą sprzedawcy, umożliwiające rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej wg stawek zaoferowanych w ofercie przez zwycięskiego Wykonawcę zostaną zakończone najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcie umowy. Ewentualne ryzyko utrudnień, czy to ze strony Odbiorcy końcowego, czy Dystrybutora energii elektrycznej (np. wynikające z niedostosowania układów pomiarowych) mogące mieć wpływ na późniejsze rozpoczęcie sprzedaży energii dla PPE Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej. 4. Informacje dodatkowe:

 • Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z iloczynu rzeczywistego zużycia energii elektrycznej razy stawka zadeklarowana przez Wykonawcę w postępowaniu, zgodnie ze wskazaniami układów pomiarowych w danej grupie taryfowej,
 • Umowa przygotowana przez Wykonawcę ma gwarantować stałą cenę podczas okresu obowiązania umowy.
 • Celem niniejszego zamówienia jest ujednolicenie stawek oraz uproszczenie zasad rozliczania zużycia energii elektrycznej czynnej. Zamawiający zamierza osiągnąć powyższe w szczególności poprzez uzyskanie jednej, stałej ceny za kilowatogodzinę, właściwej dla poszczególnych grup taryfowych, dlatego w zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonywania bilansowania handlowego czy też stałe koszty opłat handlowych.
 • Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standardy jakościowe obsługi w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy w zakresie zachowania standardów jakościowych.
 • W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi w zakresie przedmiotu Umowy określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia Odbiorcy końcowemu bonifikat w wysokościach określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w. ustawy.
 • Odbiorca końcowy uprawniony jest do zmiany ilości PPE (zwiększenia) w stosunku do ilości wskazanej. Podstawę dla zmiany ilości PPE stanowić będzie pisemne oświadczenie Odbiorcy końcowego złożone Sprzedawcy. Zmiana ilości PPE przez Odbiorcę końcowego nie wymaga zmiany umowy.
 • Zamawiający nie przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy.
 • Muzeum oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu, do którego ma być sprzedawana energia elektryczna czynna na podstawie Umowy.

5. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: Okres trwania umowy: od  01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 6. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena – 100% 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 • Przedkładając swoją ofertę wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.
 • Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, działającym na terenie Zamawiającego, umożliwiającą dostawę energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD – w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej do punktów poboru energii elektrycznej, określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
 • Wykonawca będzie dokonywał sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.
 • Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do oszacowania ceny oraz możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych.
 • Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 • Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w PLN.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.
 • W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 5. przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

8. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 • Formularz oferty wg załączonego wzoru — zał. nr 1,
 • Kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa urzędu Regulacji Energetyki.
 • W przypadku Wykonawcy będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej, kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • W przypadku Wykonawcy niebędącego właścicielem sieci dystrybucyjnej oświadczenie o posiadaniu podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD.
 • Wzór umowy – ogólne warunki umowy.
 • Pełnomocnictwo/a do podpisania oferty w przypadku, jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest osobą umocowaną na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub nie jest Wykonawcą.

9. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

 • Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na sposób realizacji zamówienia.
 • W Formularzu oferty należy podać ceny wyrażone w złotych polskich.
 • Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
 • Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

10. Miejsce i termin złożenia oferty:

 • Ofertę należy złożyć do dnia  31.08.2019 r. do godz. 14:00.
 • Dopuszcza się złożenie oferty:
 1. a) w formie pisemnej na adres: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Markowa 1487, 37-120 Markowa,
 2. b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (wersja pdf): sekretariat@muzeumulmow.pl

11. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Ofertę w formie tradycyjnej – pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie.
 • Ofertę w formie elektronicznej — jeden plik zawierający wszystkie wymagane załączniki podpisane, zeskanowane i zapisane w formacie PDF.
 • Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.
 • Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 • Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.

12. Termin rozpatrzenia ofert oraz zawarcie umowy:

 • Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.09.2019 r. w siedzibie zamawiającego,
 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 • W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji warunków umowy lub podpisania umowy.
 • Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą, po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 • Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 • Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579).
 • Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia:
 1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

13. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Mariya Ivanyuk  – Specjalista ds. Administracji Tel. 17 783 7625 e-mail: administracja@muzeumulmow.pl   Załączniki: 1. wzór formularza oferty   (pieczęć Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                       Załącznik nr 1    

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie: Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.

  Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 10/2017 Dyrektora Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. I.  Nazwa i adres zamawiającego: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej Markowa 1487 37-120 Markowa NIP 8151802405   II.  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej  do siedziby Zamawiającego.   III. Forma złożenia oferty: Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 31.08.2019 r. do godz. 14:00 w formie: – pisemnej ( osobiście, listownie ) na adres: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej

 1. Rodziny Ulmów w Markowej

Markowa 1487 37-120 Markowa – decyduje data wpływu   IV.  Nazwa i adres Wykonawcy: Nazwa ………………………………………………………………………………………………………… Adres………………………………………..… ………………………………………………… ………………………………………………… NIP …………………………………………… Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………………………   V.  Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 1) W skali miesiąca

  Grupa taryfowa   Szacunkowa ilość energii MWh/m-c   Okres obowiązywania cen   Cena sprzedaży energii netto zł/MWh   Stawka opłaty za obsługę handlową netto zł/m-c   Wartość netto zł/m-c     Stawka podatku Vat Wartość brutto zł/m-c
Kol. 2 x 4 + kol.5 Kol. 6 x 7
1 2 3 4 5 6 7        8
C 21 9 583 01.01.2020 – 31.12.2020

  2) W skali całej umowy – licząc od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.  – 12 miesięcy Cenę netto …………………………………………… zł. Podatek VAT …………………………………………zł. Cenę brutto ……………………………………..….…zł. (słownie) brutto ……………………………………………………………………………………zł.   3) Opłata handlowa wynosi – ………………………………………………………… 4) Koszty dotyczące dystrybucji do całego zamówienia – ……………………………………………………….  

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 1. Oświadczam, że przez cały okres trwania umowy gwarantuję stałą cenę energii i że oferowana cena zawiera koszty wszystkich certyfikatów energetycznych.

Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Cena brutto ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT o wartość wynikającą z tych zmian.  

 1. Uważam, się za związanego niniejszą ofertą przez okres ………. dni od terminu złożenia oferty.
 1. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiące integralną część oferty są:

1) ……………………………………………………………………………. 2) ……………………………………………………………………………. 3)..…………………………………………………………………………… 4)……………………………………………………………………………..    

 ………………………………….….                                     …….……..………………………………………………………………………
       (miejscowość i data)                                       (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do  składania  oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

  Formularz ofertowy – Energia Zapytanie ofertowe – Energia elektryczna

Data utworzenia strony:
18 kwietnia 2019
Ostatnia modyfikacja:
28 lutego 2020
Autor zmian:
bkwasniak
Liczba wyświetleń strony:

No views yet

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij