Deklaracja dostępności strony internetowej Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

  • Data publikacji strony internetowej: 01.07.2016 r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • nie wszystkie treści nietekstowe posiadają teksty alternatywne,
  • nie wszystkie filmy posiadają napisy,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

37-120 Markowa 1487 

PARKING

Zapewniamy parking dla osób niepełnosprawnych znajduje przy drodze wewnętrznej na uboczu betonowego placu przed budynkiem Muzeum jest on na tym samym poziomie co plac jak i cała powierzchnia budynku. (prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby). Muzeum na terenie ekspozycji nie posiada systemu radiowęzłów. O ewentualnych zagrożeniach lub w celu przekazania ważnych wiadomości (np. o ewakuacji) Zwiedzających informować będą opiekunowie ekspozycji będący w ciągłym kontakcie z dozorcą.

Możliwe jest zwiedzanie ekspozycji muzealnych z psem przewodnikiem. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na ekspozycje muzealne pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadania przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Na placu przed budynkiem Muzeum zamontowane są ławeczki, na których można odpocząć na świeżym powietrzu podczas zwiedzania.

MUZEUM

Do budynku prowadzi jedno wejście tzw. główne. Zamontowane drzwi główne są ciężkie i ich otworzenie może sprawić trudność osobom niepełnosprawnym. Obiekt jest monitorowany i dozorca widząc osobę niepełnosprawną posłuży pomocą i otworzy drzwi. Istnieje również możliwość wcześniejszego zgłoszenia wizyty w Muzeum oraz zasygnalizowania pomocy podczas wejścia do budynku. Cały budynek jest jednokondygnacyjny – parterowy.

Szatnia usytuowana jest wewnątrz budynku na wprost wejścia głównego.

Toaleta dla niepełnosprawnych również znajduje się zaraz przy wejściu do budynku. W przypadku gdyby była zamknięta, należy zasygnalizować w kasie Muzeum, chęć skorzystania z niej. Dozorca, bądź opiekun ekspozycji otworzy toaletę, bądź wyda klucz tej osobie.

Kasa Muzeum, a zarazem informacja zlokalizowana jest po lewej stronie nieopodal wejścia do budynku. Kasa wyposażona jest w mikrofon i głośnik w celu ułatwienia kontaktu z zwiedzającymi.

Ekspozycja stała oraz sala wystaw czasowych zlokalizowana jest zaraz za kasą i istnieje możliwość swobodnego korzystania z jej przestrzeni dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z krzesła dla osób starszych podczas zwiedzania ekspozycji (trzeba zgłosić chęć skorzystania w kasie).

SAD PAMIĘCI

Do Sadu Pamięci prowadzi dwie drogi z przyległych ulic. Sad Pamięci z uwagi na duże nachylenie terenu jest  trudno dostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz osób starszych. Czytelnie wyznaczone krawędzie alejek umożliwiają bezproblemowe poruszanie się osobom z niepełnosprawnością wzroku. Dzięki zastosowanej twardej nawierzchni alejek (EkoWay) istnieje możliwość po uprzednim powiadomieniu telefonicznym możliwość zwiedzania Sadu Pamięci osobą starszym oraz niepełnosprawnym z pomocą pracownika Muzeum. Na terenie Sadu Pamięci są zamontowane ławeczki na których można odpocząć podczas spaceru.

RAPORT DOSTĘPNOŚCI – kliknij by zobaczyć

Skip to content

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij