Biuletyn Informacji Publicznej - Biuletyn Informacji Publicznej - Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.

Przez ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumie się wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub jej części będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

1) udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w centralnym repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwanym dalej „centralnym repozytorium”, lub w inny sposób;

2) przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje sektora publicznego będące w posiadaniu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej:

 • udostępnione na stronie internetowej Muzeum,
 • udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
 • przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu:

 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy;
 • w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw;
 • w zakresie informacji sektora publicznego powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu Muzeum, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie;
 • w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa autorskie i prawa pokrewne przysługują podmiotom innym niż Muzeum;
 • w zakresie informacji sektora publicznego, będących w posiadaniu Muzeum, w przypadku, gdy pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż Muzeum, a czas trwania tych praw nie wygasł.
 • w zakresie informacji służących zapewnieniu bezpieczeństwa zbiorom muzealnym, w szczególności dotyczącym ochrony przed kradzieżą, pożarem i innego rodzaju niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem bądź utratą zbiorów.

 

Muzeum przysługuje prawo odmowy przekazania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, jeżeli jej przygotowanie spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Warunki ponownego wykorzystywania dla informacji udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wykorzystują informacje publiczne udostępnione w BIP w celu ich ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:

 • podania źródła, czasu wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Warunki ponownego wykorzystywania dla informacji udostępnianych na wniosek

Warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określane są odrębnie dla każdego wniosku i przedstawiane wnioskodawcy.

Muzeum może określić warunki ponownego wykorzystywania ograniczające wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

 • w działalności komercyjnej lub na określonych polach eksploatacji, jeśli informacje dotyczą zbiorów o charakterze martyrologicznym oraz zawierają godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a także herby, reprodukcje orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych odznaczeń,
 • do działalności niekomercyjnej, jeżeli są powiązane z obiektami objętymi roszczeniami osób trzecich lub niebędącymi własnością Muzeum,
 • w odniesieniu do informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.

 

Sposób korzystania z informacji spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666 ze zmianami) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402 ze zmianami), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. W szczególności w trakcie ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Zasady odpowiedzialności

Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym posiadane przez Muzeum uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego skierowany do Muzeum winien zawierać w szczególności:

1) Nazwę podmiotu zobowiązanego;

2) Informacje o wnioskodawcy lub jego pełnomocnika, w tym imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, a w przypadku doręczenia drogą elektroniczną adres poczty elektronicznej;

3) Wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeśli informacja ta została już udostępniona bądź przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4) Wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny lub niekomercyjny), określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5) Wskazanie sposobu i formy przekazania informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania.

Jeżeli wniosek dotyczy umożliwienia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, powinien on zawierać również wskazanie okresu, w którym Muzeum będzie umożliwiało ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Muzeum może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych, przy czym poinformuje wnioskodawcę o tym, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od otrzymania pouczenia wstrzyma procedurę rozpatrywania wniosku.

Opłaty

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
Muzeum może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeśli przygotowanie lub przekazanie informacji sektora publicznego w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymagać będzie poniesienia dodatkowych kosztów.
Przy ustalaniu wysokości opłat uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w formie i w sposób określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie, o ile mogą mieć one wpływa w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Do powyższych czynników zaliczane będą następujące koszty: koszt nośnika danych, koszt wysyłki, szacowany koszt pracy pracownika, koszt dostosowania oraz utrzymania systemu teleinformatycznego do wymagań określonych we wniosku, koszt przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.
W przypadku udostępniania bądź przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym i edukacyjnym Muzeum może nałożyć opłaty wyższe. Ustalając wysokość tych opłat uwzględnia się koszty gromadzenia, produkowania, reprodukowania, rozpowszechniania, ochrony i ustalania praw.
Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nie mogą być wyższe niż maksymalne stawki określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanym na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Termin załatwienia sprawy

Rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji sektora publicznego następuje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wniosku przez Muzeum.

W przypadku, gdy wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Muzeum zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Miejsce składania dokumentów

Wniosek o ponowne wykorzystywanie składa się w postaci papierowej albo w formie elektronicznej na adres:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Markowa 1487, 37-120 Markowa lub sekretariat@muzeumulmow.pl

Tryb odwoławczy

Wnioskodawca, który otrzymał od Muzeum ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia ustawy albo zawiadomić Muzeum o przyjęciu oferty. Brak informacji o przyjęciu oferty przez wnioskodawcę w terminie 14 dni będzie traktowany jako wycofanie wniosku.
Do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od daty otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Cennik udostępniania wizerunków zbiorów Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Regulamin udostępniania wizerunków zbiorów Muzeum Polaków Ratujących Zydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Data utworzenia strony:
18 kwietnia 2019
Ostatnia modyfikacja:
27 sierpnia 2019
Autor zmian:
srozborski
Liczba wyświetleń strony:

Loading

Skip to content

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij