ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dystrybucję energii elektrycznej na 2024 rok

MU.AD.261.5.2023                                                                                                       Markowa, 25.10.2023 r.

 

Zapytanie ofertowe

  Zamawiający:  Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:  Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów.  

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 15/2022 Dyrektora Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 złotych netto.  

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania  jest umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do jednego punktu poboru energii od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.  

 • Miejsce poboru energii elektrycznej: Markowa 1487, 37-120 Markowa
 • Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi: 94 800 kWh,
 • Prognozowane średnie miesięczne zużycie energii: 7 900 kWh,
 • Moc umowna dla punktu poboru wynosi 65 kW,
 • Grupa taryfowa: C 21
 • Napięcie znamionowe: 0,23/0,4 kV
 • Grupa przyłączeniowa: IV
 • Model licznika energii elektrycznej: Landis+Gyr E550 ZMG410 /P07

  Prognozowane miesięczne zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od wskazanej prognozy zużycia energii), uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb, z tym, że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie cenowej ceny energii. Sprzedawca nie może dochodzić od Odbiorcy żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Odbiorca zakupi od Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż wskazana prognozowana ilość energii, w szczególności spowodowanej zwiększeniem ilości PPE dla Odbiorcy, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach PPE.   Układy pomiarowe nie zostały dostosowane do zmiany sprzedawcy.  W przypadku, gdy obowiązek dostosowania układów pomiarowych spoczywa na odbiorcy końcowym, Zamawiający zapewnia, że takie dostosowanie nastąpi w terminie umożliwiającym dokonanie planowanej zmiany sprzedawcy, a więc przed dniem zawarcia umowy. Zamawiający założył, iż wszystkie czynności związane ze zmianą sprzedawcy, umożliwiające rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej wg stawek zaoferowanych w ofercie przez zwycięskiego Wykonawcę zostaną zakończone najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcie umowy. Ewentualne ryzyko utrudnień, czy to ze strony Odbiorcy końcowego, czy Dystrybutora energii elektrycznej (np. wynikające z niedostosowania układów pomiarowych) mogące mieć wpływ na późniejsze rozpoczęcie sprzedaży energii dla PPE Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej.  

 1. Informacje dodatkowe:
 • Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z iloczynu rzeczywistego zużycia energii elektrycznej razy stawka zadeklarowana przez Wykonawcę w postępowaniu, zgodnie ze wskazaniami układów pomiarowych w danej grupie taryfowej,
 • Umowa przygotowana przez Wykonawcę ma gwarantować stałą cenę podczas okresu obowiązania umowy.
 • Celem niniejszego zamówienia jest ujednolicenie stawek oraz uproszczenie zasad rozliczania zużycia energii elektrycznej czynnej. Zamawiający zamierza osiągnąć powyższe w szczególności poprzez uzyskanie jednej, stałej ceny za kilowatogodzinę, właściwej dla poszczególnych grup taryfowych, dlatego w zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonywania bilansowania handlowego czy też stałe koszty opłat handlowych.
 • Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standardy jakościowe obsługi w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy w zakresie zachowania standardów jakościowych.
 • W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi w zakresie przedmiotu Umowy określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia Odbiorcy końcowemu bonifikat w wysokościach określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w. ustawy.
 • Odbiorca końcowy uprawniony jest do zmiany ilości PPE (zwiększenia) w stosunku do ilości wskazanej. Podstawę dla zmiany ilości PPE stanowić będzie pisemne oświadczenie Odbiorcy końcowego złożone Sprzedawcy. Zmiana ilości PPE przez Odbiorcę końcowego nie wymaga zmiany umowy.
 • Zamawiający nie przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy.
 • Muzeum oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu, do którego ma być sprzedawana energia elektryczna czynna na podstawie Umowy.
 1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Okres trwania umowy: od  01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.  

 1. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena – 100%  

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
 • Przedkładając swoją ofertę wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.
 • Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, działającym na terenie Zamawiającego, umożliwiającą dostawę energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD – w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej do punktów poboru energii elektrycznej, określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
 • Wykonawca będzie dokonywał sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.
 • Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do oszacowania ceny oraz możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych.
 • Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 • Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w PLN.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.
 • W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1. a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
 3. c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 5. e) przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.
 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 • Formularz oferty wg załączonego wzoru — zał. nr 1,
 • Kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa urzędu Regulacji Energetyki.
 • W przypadku Wykonawcy będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej, kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • W przypadku Wykonawcy niebędącego właścicielem sieci dystrybucyjnej oświadczenie o posiadaniu podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD.
 • Wzór umowy – ogólne warunki umowy.
 • Pełnomocnictwo/a do podpisania oferty w przypadku, jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest osobą umocowaną na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub nie jest Wykonawcą.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
 • Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na sposób realizacji zamówienia.
 • W Formularzu oferty należy podać ceny wyrażone w złotych polskich.
 • Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
 • Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 • Ofertę należy złożyć do dnia 03.11.2023 r. do godz. 15:00.
 • Dopuszcza się złożenie oferty:
 1. a) w formie pisemnej na adres: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Markowa 1487, 37-120 Markowa,
 2. b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (wersja pdf): sekretariat@muzeumulmow.pl
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Ofertę w formie tradycyjnej – pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie.
 • Ofertę w formie elektronicznej — jeden plik zawierający wszystkie wymagane załączniki podpisane, zeskanowane i zapisane w formacie PDF.
 • Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.
 • Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 • Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
 1. Termin rozpatrzenia ofert oraz zawarcie umowy:
 • Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi do dnia 06.11.2023 r. do godz. 12:00.
 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 • W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji warunków umowy lub podpisania umowy.
 • Zamawiający zawrze umowę po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy.
 • Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 • Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 2019).
 • Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia:
 1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

Barbara Kwaśniak – Kierownik Działu Kadr i Administracji Tel. 17 783 7622 e-mail: barbara.kwasniak@muzeumulmow.pl ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2021 ROKU Formularz ofertowy

Skip to content

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij