Biuletyn Informacji Publicznej - Biuletyn Informacji Publicznej - Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, 37-120 Markowa 1487.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Anna Wójtowicz-Dawid; Kontakt: iodo@muzeumulmow.pl
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

  • wykonywanie umów lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • prowadzenie działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora, w szczególności: przesyłanie newslettera oraz zaproszeń i informacji dotyczących wydarzeń organizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektów zarządzanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

 

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z monitoringiem wizyjnym 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, zwane dalej „Muzeum”.

Muzeum przetwarza dane z monitoringu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). Uznajemy, że mamy uzasadniony interes w danych utrwalonych w toku monitoringu w celu zapewnienia ochrony mienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników obiektu (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i turystów odwiedzających muzeum oraz osób przebywających na terenie obiektu), ograniczenia zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu, wyjaśniania sytuacji konfliktowych, ustalania sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w budynku muzeum oraz wyeliminowania aktów wandalizmu.

Dane osobowe  w postaci zapisu monitoringu będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz  umów.

Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Nie jest rejestrowany dźwięk (fonia). Budynek Muzeum oraz obszar objęty zasięgiem kamer monitoringu, jest oznakowany w widoczny sposób poprzez umieszczenie stosownych tabliczek lub naklejek informacyjnych.

Dane z monitoringu będą usunięte nie później niż w ciągu 3 miesięcy od nagrania, chyba że inaczej stanowią obowiązujące przepisy prawa.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

Osoby, których dane dotyczą posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz – jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem – prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.

Osoby, których dane dotyczą posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  jeśli uznają iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy. Od dnia 25 maja 2018 r. organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Muzeum jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym powyżej. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Muzeum.

W celu wykonania tych praw lub pytań do Muzeum prosimy o kontakt: mail: iodo@muzeumulmow.pl.

Data utworzenia strony:
8 kwietnia 2019
Ostatnia modyfikacja:
18 kwietnia 2019
Autor zmian:
srozborski
Liczba wyświetleń strony:

Loading

Skip to content

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij