Zaproszenie do składania ofert w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów transportowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na usługę w zakresie „pośrednictwa w zawieraniu umów transportowych” w okresie od podpisania Umowy do terminu wskazanego w zapytaniu ofertowym.

 1. Zamawiający:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Markowa 1487

37-120 Markowa

NIP 8151802405

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie § 5 ust. 2 Zarządzenia nr 10/2017 Dyrektora Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pośrednictwa w sprawach zawierania umów transportowych (lotniczych i kolejowych) dla osób zaproszonych przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej do uczestnictwa w organizowanych przez nie wydarzeniach.

 

 1. Miejsce realizacji usługi:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Markowa 1487, 37-120 Markowa.

 

 1. Zakres realizacji usługi:

Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający prześle drogą elektroniczną wybranemu oferentowi dyspozycje dokonania zamówień biletów lotniczych i kolejowych:

 

 • Zamówienie: Noc Muzeów

  Zakup biletów lotniczych i kolejowych:
 • Rzeszów-Zurych (bilet lotniczy, 19.05.2019, 1 osoba, klasa biznesowa)
 • Warszawa-Rzeszów (bilety kolejowe, 17.05.2019, 1 osoba)
 • Rzeszów-Warszawa (bilety kolejowe, 19.05.2019, 1 osoba)

 

Termin wykonania zamówienia: do 13.05.2019

 

 • Międzynarodowa Konferencja How to Speak about the Righteous?/Jak mówić o SprawiedliwychZakup biletów lotniczych i kolejowych:
 • Chambon sur Lignon-Rzeszów (bilety lotnicze, 25.06.2019*, 2 osoby, klasa ekonomiczna);
 • Rzeszów-Chambon sur Lignon (bilety lotnicze, 28.06.2019**, 2 osoby, klasa ekonomiczna);
 • Berlin-Rzeszów (bilety lotnicze, 25.06.2019*, 2 osoby, klasa ekonomiczna);
 • Rzeszów-Berlin (bilety lotnicze, 28.06.2019**, 2 osoby, klasa ekonomiczna);
 • Ryga-Rzeszów (bilet lotniczy, 25.06.2019*, 1 osoba, klasa ekonomiczna);
 • Rzeszów-Ryga (bilet lotniczy, 28.06.2019**, 1 osoba, klasa ekonomiczna);
 • Wilno-Rzeszów (bilet lotniczy, 25.06.2019*, 1 osoba, klasa ekonomiczna);
 • Rzeszów-Wilno (bilet lotniczy, 28.06.2019**, 1 osoba, klasa ekonomiczna);
 • Modena-Rzeszów (bilet lotniczy, 25.06.2019*, 1 osoba, klasa ekonomiczna);
 • Rzeszów-Modena (bilet lotniczy, 28.06.2019**, 1 osoba, klasa ekonomiczna);
 • Dniepropietrowsk-Rzeszów (bilet lotniczy, 25.06.2019*, 1 osoba, klasa ekonomiczna);
 • Rzeszów-Dniepropietrowsk (bilet lotniczy, 28.06.2019**, 1 osoba, klasa ekonomiczna);
 • Praga-Rzeszów (bilet lotniczy, 25.06.2019*, 1 osoba, klasa ekonomiczna);
 • Rzeszów-Praga (bilet lotniczy, 28.06.2019**, 1 osoba, klasa ekonomiczna);
 • Kopenhaga-Rzeszów (bilet lotniczy, 25.06.2019*, 1 osoba, klasa ekonomiczna);
 • Rzeszów-Kopenhaga (bilet lotniczy, 28.06.2019**, 1 osoba, klasa ekonomiczna);
 • Londyn-Rzeszów (bilet lotniczy, 25.06.2019*, 1 osoba, klasa ekonomiczna);
 • Rzeszów-Londyn (bilet lotniczy, 28.06.2019**, 1 osoba, klasa ekonomiczna);
 • Jerozolima-Rzeszów (bilet lotniczy, 25.06.2019*, 1 osoba, klasa ekonomiczna);
 • Rzeszów-Jerozolima (bilet lotniczy, 28.06.2019**, 1 osoba, klasa ekonomiczna);
 • Hajfa-Rzeszów (bilet lotniczy, 25.06.2019*, 3 osoby, klasa ekonomiczna);
 • Rzeszów-Hajfa (bilet lotniczy, 28.06.2019**, 3 osoby, klasa ekonomiczna);
 • Nowy Jork-Rzeszów (bilet lotniczy, 25.06.2019*, 3 osoby, klasa ekonomiczna);
 • Rzeszów-Nowy Jork (bilet lotniczy, 28.06.2019**, 3 osoby, klasa ekonomiczna);
 • Amsterdam-Rzeszów (bilet lotniczy, 25.06.2019*, 2 osoby, klasa ekonomiczna);
 • Rzeszów-Amsterdam (bilet lotniczy, 28.06.2019**, 2 osoby, klasa ekonomiczna);
 • Bruksela-Rzeszów (bilet lotniczy, 25.06.2019*, 1 osoba, klasa ekonomiczna);
 • Rzeszów-Bruksela (bilet lotniczy, 28.06.2019*, 1 osoba, klasa ekonomiczna);
 • Budapeszt-Rzeszów (bilet lotniczy, 25.06.2019*, 1 osoba, klasa ekonomiczna);
 • Rzeszów-Budapeszt (bilet lotniczy, 28.06.2019*, 1 osoba, klasa ekonomiczna);
 • Łódź-Rzeszów (bilet kolejowy, 25.06.2019*, 1 osoba);
 • Rzeszów-Łódź (bilet kolejowy, 28.06.2019**, 1 osoba);
 • Warszawa-Rzeszów (bilet kolejowy, 25.06.2019*, 2 osoby);
 • Rzeszów-Warszawa (bilet kolejowy, 28.06.2019**, 2 osoby);
 • Kraków-Rzeszów (bilet kolejowy, 25.06.2019*, 1 osoba);
 • Rzeszów-Krakowa (bilet kolejowy, 28.06.2019**, 1 osoba);


* Dzień przybycia gości. Dzień wylotu może być inny.

** Dzień wylotu gości.


Termin wykonania zamówienia: Do 31.05.2019

 

 1. Termin związania ofertą:Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
 • W ofercie należy podać cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia oraz cena brutto za poszczególne elementy składowe zgodnie z załączanym do zapytania kosztorysem.
 • Oferta musi być złożona w formie pisemnej bądź elektronicznej (jako skan) oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
 • Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
 • Oferta niekompletna zostanie odrzucona.
 • Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 • Wykonawca składając ofertę powinien wpisać w temacie wiadomości email, bądź też w przypadku wyboru złożenia oferty w formie pisemnej, zamieścić na kopercie lub innym opakowaniu, oznaczenie zgodnie z poniższym:

„Oferta na usługę pośrednictwa w zawieraniu umów transportowych dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej”

 • Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
 • Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, a jedynie na całość realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
 • Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
 • Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.
 • Całkowita cena wykonania przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy.
 • Cena opisana w pkt. 1 jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający.

 

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy przesłać na adres Zamawiającego, w terminie do dnia 06.05.2019 r. do godziny 1400. Złożenie oferty w formie pisemnej kierować należy na adres:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów  w Markowej, Markowa 1487, 37-120 Markowa (z dopiskiem: „Oferta na usługę pośrednictwa w zawieraniu umów transportowych dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas  II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej”) z zachowaniem wskazanego terminu.

Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego, w terminie do dnia 06.05.2019 r. do godziny 1400. Złożenie oferty w formie elektronicznej kierować należy na adres:

sekretariat@muzeumulmow.pl

w tytule: „Oferta na usługę pośrednictwa w zawieraniu umów transportowych dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas  II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej”, z zachowaniem wskazanego terminu.

 

 1. Kryteria oceny ofert.

 

Cena brutto: 100%

 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

 

 1. Zawarcie Umowy:
 • Zamawiający zawrze Umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 2 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 • Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem Umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia Umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

 1. Unieważnienie postępowania:
 • Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 1. Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego w sprawie zapytania ofertowego:

Michał KrzyżanowskiSpecjalista do spraw badań i dokumentacji
(+48) 17 224 10 15
michal.krzyzanowski@muzeumulmow.pl

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij