NABÓR ZAKOŃCZONY – STANOWISKO: PRACOWNIK TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNY

Dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
ogłasza nabór kandydatów do pracy  na stanowisko:   Pracownik techniczno-administracyjny

1. Liczba wakatów: 1 etat
2. Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku
3. Wynagrodzenie: wynagrodzenie całkowite w miesięcznej kwocie brutto od 3 600 zł – 4 600 zł
(w zależności od posiadanego stażu pracy oraz kwalifikacji i doświadczenia)
4. Termin składania ofert do: 26 lutego 2023 r.

5. Wymagania:
1) posiadanie wykształcenia co najmniej średniego technicznego,
2) orientacja w pracy administracyjnej, znajomość procedur administracyjnych,
3) doświadczenie w pisaniu procedur i zarządzeń wewnętrznych,
4) znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
5) mile widziana znajomość niezbędnych procesów i procedur formalnych w stopniu umożliwiającym sprawne przygotowanie inwestycji do realizacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń,
6) umiejętność czytania dokumentacji technicznej w podstawowym zakresie,
7) umiejętność przygotowania umów na usługi, dostawy, roboty budowlane
8) prawo jazdy kat. „B”.

6. Do obowiązków Pracownika technicznego będzie należało:
1) współpraca z Dyrektorem, Kierownikiem Działu Kadr i Administracji oraz Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania,
2) opisywanie faktur za dostawy oraz inne usługi realizowane z budżetu Działu Administracyjno-Technicznego,
3) realizacji procedur zamówień publicznych realizowanych przez muzeum,
4) opracowanie i realizacja strategii wewnętrznego obiegu informacji i zarządzeń,
5) przygotowywanie harmonogramu czynności kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej techniczne wyposażenie,
6) wykonywanie systematycznych przeglądów eksploatacyjnych, analiza usterek i rozwiązywanie pojawiających się problemów technicznych,
7) prowadzenie spraw wynikających z prawa budowlanego tj.: wzywanie serwisów wykonujących przeglądy i oceny stanu techniczno-eksploatacyjnego instalacji i obiektu muzeum,
8) kontrola, zlecanie i nadzór nad harmonogramami okresowych i gwarancyjnych przeglądów technicznych,
9) zgłaszanie awarii serwisom zewnętrznym – nadzór nad utrzymaniem w ciągłym ruchu urządzeń i instalacji: wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, chłodniczych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, teleinformatycznych, p.poż., itp.,
10) monitorowanie pracy zewnętrznych firm wykonujących usługi na terenie obiektu i zapewnianie im wsparcia, w razie potrzeby, umożliwiając im realizację usług określonych w zleceniach i umowach,
11) prowadzenia ewidencji awarii, zleconych napraw oraz wykonywanie raportów z wykonywanych prac, prowadzenie i przechowywanie kopii dokumentacji technicznej, protokołów z przeglądów i napraw serwisowych,
12) prowadzenie rejestru umów i rozliczeń z wykonawcami konserwacji urządzeń i instalacji w obiekcie muzeum,
13) kontrola wyposażenia w sprawny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej,
14) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych, które nie podlegają procedurze stosowania ustawy PZP, np. ustalenie szacunkowej wartości zamówienia, analiza cen rynkowych, sporządzanie zapytań ofertowych,
15) opracowywanie wieloletnich i rocznych planów remontów i modernizacji obiektu muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami i pozyskanymi środkami finansowymi,
16) przygotowanie dokumentacji modernizacji budynków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zamawianie wykonawstwa robót,
17) prowadzenie kompleksowej dokumentacji związanej z remontami, inwestycjami oraz dokumentacji z zamówień publicznych,
18) sporządzanie okresowych informacji, sprawozdań, raportów dotyczących realizowanych zadań,
19) prowadzenie bieżącej ewidencji kosztów działań remontowych i inwestycyjnych;
20) archiwizacja i oznaczanie dokumentacji, projektowej zgodnie z zapisami umownymi, wytycznymi oraz obowiązującymi przepisami,
21) nadzór nad eksploatacją samochodu służbowego marki Hyundai I30,
22) prowadzenie ewidencji, rozliczanie i przechowywanie druków Kart drogowych,
23) sprawdzanie i rozliczanie Kart drogowych,
24) dbałość o stan techniczny samochodu służbowego oraz przestrzeganie terminów i uczestnictwo w przeglądach serwisowych i technicznych pojazdu.

Kandydat powinien posiadać umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku.

7. Pożądane cechy kandydata:
– bardzo dobra organizacja pracy,
– umiejętność pracy w zmieniających się warunkach, także pod presją czasu,
– przejawianie inicjatywy,
– skrupulatność,
– konsekwencja w działaniu i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
– zaangażowanie i dyspozycyjność,
– miłe usposobienie i wysoka kultura osobista,
– wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

8. Oferujemy :
– satysfakcjonującą pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury,
– stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę po pozytywnej weryfikacji w trakcie okresu próbnego,
– możliwość rozwoju zawodowego,
– pracę w ambitnym i zgranym zespole.

9. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
Zainteresowanych prosimy o dostarczenie aplikacji z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Pracownik techniczny przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).”

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 26.02.2023 r. na adres:
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
37-120 Markowa 1487
lub na adres e-mail: kadry@muzeumulmow.pl ,
Kontakt w sprawie oferty:
Barbara Kwaśniak
17 783 76 22

Uprzejmie informujemy, że na podstawie otrzymanych aplikacji skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

10. Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1- zwane dalej RODO, informuję, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą w Markowej 1487, 37-120 Markowa, tel. 17 224 10 15, email: sekretariat@muzeumulmow.pl .
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer tel. 17 224 10 15, email: iodo@muzeumulmow.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Promocji i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
7. Na podstawie art. 15-21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00- 193, ul. Stawki 2.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
9. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

Markowa, dnia 08.02.2023 r.

Skip to content

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij