Biuletyn Informacji Pubicznej - Nabory pracowników - Archiwum naboru na wolne stanowiska

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów  w Markowej

poszukuje do zespołu osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Badań i dokumentacji

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej

Umowa o pracę na  pełny etat, na czas określony,

Godziny pracy w systemie równoważnym – wg harmonogramu (praca w soboty i niedziele).

Wynagrodzenie brutto:  3 200,00 zł – 3 600,00 zł.

 

Do zadania Specjalisty ds. Badań i dokumentacji należeć będzie:

– tworzenie strategii działań naukowych podejmowanych przez Muzeum, w porozumieniu z Dyrektorem,

– prowadzenie i koordynacja działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej związanej m.in. z organizacją konferencji naukowych, debat publicznych i spotkań, a także prac redakcyjnych w ramach realizowanych projektów wydawniczych,

– gromadzenie napływających do Muzeum świadectw w ramach kwerend i spotkań oraz ich opracowywanie i ewidencjonowanie w formie analogowej i cyfrowej,

– prowadzenie badań i publikacja ich wyników,

– udział w konferencjach naukowo-dydaktycznych i spotkaniach popularyzujących działalność badawczą i dokumentacyjną Muzeum,

– współpraca z instytucjami i placówkami naukowymi, badawczymi, dydaktycznymi w kraju i za granicą,

– opracowywanie i realizacja projektów w zakresie naukowym,

– oprowadzanie grup zorganizowanych i gości indywidualnych po ekspozycji,

– współpraca przy organizowaniu wydarzeń, przy współpracy z Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania, w tym przede wszystkim pomoc w przygotowaniu niezbędnych materiałów do realizacji danej imprezy, wydarzenia kulturalnego.

 

Od kandydatki/kandydata oczekujemy:

wykształcenia wyższego na kierunku historia (mile widziany stopień doktora lub rozpoczęte studia doktoranckie),

bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,

– dorobku naukowego w postaci publikacji i wystąpień (mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowych),

– pogłębionej znajomości tematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum,

 

Pożądane cechy kandydatki/ kandydata:

– umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność rozpoznawania priorytetów,

– dobra organizacja własnej pracy,

– umiejętność pracy pod presją czasu

– samodzielność w działaniu,

– dokładność i rzetelność,

– zaangażowanie,

Oferujemy :

– ciekawa pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury,

– stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę po pozytywnej weryfikacji w trakcie okresu próbnego,

– możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,

– możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,

– możliwość rozwoju zawodowego,

– pracę w ambitnym zespole.

 

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie  aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Badań i dokumentacji przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).”

 

Dokumenty aplikacyjne  dopiskiem w tytule „Specjalista ds. Badań i dokumentacji” należy składać do dnia 31.08.2019 r. na adres:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

37-120 Markowa 1487

lub na adres e-mail: kadry@muzeumulmow.pl

 

Oferta dostępna na stronie: https://muzeumulmow.pl/pl/kategoria/ogloszenia/

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami i kandydatkami.

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów  w Markowej

poszukuje do zespołu osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Promocji i animacji

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej

Umowa o pracę na pełny etat, na czas określony,

Godziny pracy w systemie równoważnym – wg harmonogramu (praca w soboty i niedziele).

Wynagrodzenie brutto:  3 200,00 zł – 3 600,00 zł.

 

Zadania Specjalisty ds. Promocji i animacji polegać będą na promocji i tworzeniu wizerunku Muzeum poprzez:

– bieżące kontakty z mediami w zakresie polityki informacyjnej i zarządzania własnością intelektualną, zgodnie z ustaloną strategią Muzeum,

– współpraca z podmiotami zewnętrznymi i podtrzymywanie kontaktów,

– współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji dotyczących promocji wystaw i wydarzeń muzealnych,

– budowanie wizerunku Muzeum i budowanie więzi między Muzeum a odbiorcami oferty muzealnej,

– rozpowszechnianie i promowanie działalności Muzeum,

– opracowywanie i tworzenie strategii marketingowych, promocyjnych i wizerunkowych,

– współpraca z działami Muzeum w zakresie przygotowywania druków promocyjnych, ich opracowywanie, wydawanie oraz dystrybucja,

– zlecanie i produkcja materiałów promocyjnych, pamiątek i handlowej oferty muzealnej,

– współtworzenie harmonogramu działalności Muzeum,

– organizowanie i prowadzenie dokumentacji wydarzeń kulturalno- edukacyjnych

– opracowywanie edytorskie tekstów przeznaczonych do publikacji oraz oficjalnych tekstów, wystąpień etc.,

– organizacja wystaw, odczytów, wykładów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze edukacyjno-kulturalnym,

– udział w imprezach wizerunkowych oraz eventów Muzeum,

– pozyskiwanie sponsorów i darczyńców na rzecz Muzeum,

– oprowadzanie grup zorganizowanych i gości indywidualnych po ekspozycji.

 

Od kandydatki/kandydata oczekujemy:

wykształcenie o kierunku: dziennikarstwo, marketing i PR, socjologia, psychologia społeczna, nauki o sztuce i kulturze (bądź udokumentowane doświadczenie – co najmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym  stanowisku),

biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,

– znajomości mediów społecznościowych,

– doświadczenia w tworzeniu projektów o charakterze kulturalnym,

– doświadczenia w promocji wydarzeń artystycznych i kulturalnych,

– doświadczenia pracy w branży medialnej lub kulturalnej,

– znajomości poprawnej polszczyzny, sprawnego posługiwanie się słowem (tzw. lekkie pióro),

– mile widziana znajomość programów graficznych.

 

Pożądane cechy kandydatki/ kandydata:

– wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,

– kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność długofalowego planowania i ustalania priorytetów,

– dokładność i systematyczność, samodzielność w działaniu;

– umiejętność pracy pod presją czasu,

– zaangażowanie w powierzone zadania,

– dobra organizacja własnej pracy,

– wysoka kultura osobista oraz zdolność do motywowania innych.

Oferujemy :

– ciekawa pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury,

– stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę po pozytywnej weryfikacji w trakcie okresu próbnego,

– możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,

– możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,

– możliwość rozwoju zawodowego,

– pracę w ambitnym zespole.

 

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie  aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Promocji i animacji przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).”

 

Dokumenty aplikacyjne  dopiskiem w tytule „Specjalista ds. Promocji i animacji” należy składać do dnia 31.08.2019 r. na adres:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

37-120 Markowa 1487

lub na adres e-mail: kadry@muzeumulmow.pl

 

Oferta dostępna na stronie: https://muzeumulmow.pl/pl/kategoria/ogloszenia/

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami i kandydatkami.

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej

Umowa o pracę na  pełny etat, na czas określony,

Godziny pracy w systemie równoważnym – wg harmonogramu (praca w soboty i niedziele).

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe humanistyczne (kierunki: historia, historia sztuki, dziedzictwo kulturowe, muzeologia, kulturoznawstwo, ochrona dóbr kultury, filologia), ale także studia z obszaru edukacji artystycznej, krajoznawstwa, turystyki, anglistyki oraz pedagogiki,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • posługiwanie się poprawną polszczyzną,
 • znajomość tematyki poruszanej w Muzeum.
 • znajomość standardów obsługi klienta,
 • komunikatywność, uprzejmość, cierpliwość, znajomość savoir vivre,
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.

Do obowiązków Przewodnika muzealnego będzie należało:

 • oprowadzanie grup zorganizowanych i gości indywidualnych po ekspozycji,
 • kompleksowa informacja turystyczna dotycząca Muzeum i okolicznych destynacji turystycznych,
 • dystrybucja biletów, wydawnictw i materiałów promocyjnych, przy współpracy z Dozorcą,
 • obsługa fiskalna zwiedzających w sytuacjach tego wymagających,
 • współpraca przy organizowaniu wydarzeń, przy współpracy z Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania, w tym przede wszystkim pomoc w przygotowaniu niezbędnych materiałów i wyposażenia do realizacji danej imprezy, wydarzenia kulturalnego,
 • obsługa imprez i wydarzeń kulturalnych. w tym przede wszystkim pilnowanie porządku podczas imprezy, informowanie zwiedzających o programie imprezy, rozpowszechnianie materiałów promocyjnych,
 • ewidencja ruchu turystycznego i prowadzenie statystyk w porozumieniu ze Starszym Dozorcą oraz Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania,
 • dbałość o stan techniczny i estetyczny ekspozycji przy współpracy z Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania, Pracownikiem technicznym i Dozorcą,
 • współdziałanie ze Specjalista ds. Obsługi sekretariatu, Kierownikiem Działu Dokumentacji

i Upowszechniania oraz Dozorcą w zakresie regulowania ruchu turystycznego w Muzeum,

 • współdziałanie z Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania w zakresie inicjatyw związanych z ekspozycją,
 • przestrzeganie przepisów określonych w regulaminie zwiedzania Muzeum oraz w zarządzeniach wewnętrznych Dyrektora Muzeum w sprawie zabezpieczenia i kontroli ekspozycji muzealnej;
 • dbanie o bezpieczeństwo zwiedzających i ekspozycji,

Pożądane cechy kandydatki/ kandydata:

– bardzo dobra organizacja pracy,

– umiejętność pracy w zmieniających się warunkach, także pod presją czasu,

– przejawianie inicjatywy,

– skrupulatność,

– konsekwencja w działaniu i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,

– zaangażowanie i dyspozycyjność,

– miłe usposobienie i wysoka kultura osobista,

– wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie  aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Przewodnika muzealnego przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).”

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 14.06.2019 r. do godz. 12:00 na adres:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

37-120 Markowa 1487

lub na adres e-mail: sekretariat@muzeumulmow.pl,

Kontakt w sprawie oferty:

Barbara Kwaśniak

17 783 76 22

Oferta dostępna na stronie: https://muzeumulmow.pl/pl/kategoria/ogloszenia/

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1- zwane dalej RODO, informuję, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą w Markowej 1487, 37-120 Markowa, tel. 17 224 10 15, email: sekretariat@muzeumulmow.pl .
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer tel. 17 224 10 15, email: iodo@muzeumulmow.pl .
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Promocji i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
 • Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00- 193, ul. Stawki 2.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Data utworzenia strony:
27 sierpnia 2019
Ostatnia modyfikacja:
6 listopada 2019
Autor zmian:
srozborski
Liczba wyświetleń strony:

No views yet

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij