ZAPYTANIE OERTOWE – na zakup energii elektrycznej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na zakup energii elektrycznej dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej
im. Rodziny Ulmów w Markowej w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r.

 1. Zamawiający:
  Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej
  im. Rodziny Ulmów w Markowej
  Markowa 1487
  37-120 Markowa
  NIP 8151802405
 2. Tryb udzielenia zamówienia:
  Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 10/2017 Dyrektora
  Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z dnia 12
  lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
  przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
 3. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej czynnej dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów
  podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii
  elektrycznej do jednego punktu poboru energii.
  Miejsce poboru energii elektrycznej: Markowa 1487, 37-120 Markowa
  Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi: 115 000 kWh,
  Prognozowane średnie miesięczne zużycie energii: 9 583 kWh,
  Moc umowna dla punktu poboru wynosi 65 kW,
  Grupa taryfowa: C 21
  Napięcie znamionowe: 0,23/0,4 kV
  Grupa przyłączeniowa: IV
  Model licznika energii elektrycznej: Elster AS 1440
  Zamawiający oświadcza, iż wskazana prognoza zużycia energii stanowi jedynie przybliżoną ilość zużycia,
  która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w stosunku do prognoz.
  Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od wskazanej prognozy zużycia energii), uzależnione będzie
  wyłącznie od rzeczywistych potrzeb, z tym, że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest
  w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie cenowej ceny energii.
  Sprzedawca nie może dochodzić od Odbiorcy żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w
  okresie obowiązywania umowy Odbiorca zakupi od Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii
  elektrycznej niż wskazana prognozowana ilość energii, w szczególności spowodowanej zwiększeniem ilości
  PPE dla Odbiorcy, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE,
  faktycznym poborem energii w ramach PPE.
  Układy pomiarowe nie zostały dostosowane do zmiany sprzedawcy. W przypadku, gdy obowiązek
  dostosowania układów pomiarowych spoczywa na odbiorcy końcowym, Zamawiający zapewnia, że takie
  dostosowanie nastąpi w terminie umożliwiającym dokonanie planowanej zmiany sprzedawcy, a więc przed
  dniem zawarcia umowy.
  Zamawiający założył, iż wszystkie czynności związane ze zmianą sprzedawcy, umożliwiające rozpoczęcie
  sprzedaży energii elektrycznej wg stawek zaoferowanych w ofercie przez zwycięskiego Wykonawcę zostaną
  zakończone najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcie umowy. Ewentualne ryzyko utrudnień, czy to ze
  strony Odbiorcy końcowego, czy Dystrybutora energii elektrycznej (np. wynikające z niedostosowania
  układów pomiarowych) mogące mieć wpływ na późniejsze rozpoczęcie sprzedaży energii dla PPE
  Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej.
 4. Informacje dodatkowe:
  1) Sprzedaż energii elektrycznej czynnej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej
  do Operatora Systemu Dystrybucji:
  PGE Dystrybucja S.A.
  z którym Odbiorca końcowy ma podpisaną umowę o świadczeniu usług dystrybucji na czas nieokreślony.
  2) Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z iloczynu rzeczywistego zużycia energii
  elektrycznej razy stawka zadeklarowana przez Wykonawcę w postępowaniu, zgodnie ze wskazaniami
  układów pomiarowych w danej grupie taryfowej,
  3) Umowa przygotowana przez Wykonawcę ma gwarantować stałą cenę podczas okresu obowiązania umowy.
  4) Celem niniejszego zamówienia jest ujednolicenie stawek oraz uproszczenie zasad rozliczania zużycia
  energii elektrycznej czynnej. Zamawiający zamierza osiągnąć powyższe w szczególności poprzez
  uzyskanie jednej, stałej ceny za kilowatogodzinę, właściwej dla poszczególnych grup taryfowych, dlatego
  w zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe
  koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z
  dokonywania bilansowania handlowego czy też stałe koszty opłat handlowych.
  5) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standardy jakościowe obsługi w zakresie przedmiotu zamówienia
  zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego oraz zgodnie z obowiązującymi
  rozporządzeniami do w/w ustawy w zakresie zachowania standardów jakościowych.
  6) W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi w zakresie przedmiotu Umowy
  określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do
  udzielenia Odbiorcy końcowemu bonifikat w wysokościach określonych Prawem energetycznym oraz
  zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w. ustawy.
  7) Odbiorca końcowy uprawniony jest do zmiany ilości PPE (zwiększenia) w stosunku do ilości wskazanej.
  Podstawę dla zmiany ilości PPE stanowić będzie pisemne oświadczenie Odbiorcy końcowego złożone
  Sprzedawcy. Zmiana ilości PPE przez Odbiorcę końcowego nie wymaga zmiany umowy.
  8) Zamawiający nie przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy.
  9) Muzeum oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu, do którego ma być
  sprzedawana energia elektryczna czynna na podstawie Umowy.
 5. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
  Okres trwania umowy: od 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r.
 6. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:
  Cena – 100%
 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
  warunków.
  1) Przedkładając swoją ofertę wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w
  zapytaniu.
  2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.
  3) Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
  oszacowania ceny oraz możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie.
  4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych.
  5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
  6) Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w PLN.
  7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.
  8) W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie
  Kodeksu cywilnego
  9) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone we
  wzorze oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania, w tym m.in.:
  a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
  prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
  c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
  zamówienia,
  d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

e) przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę
pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  1) Formularz oferty wg załączonego wzoru — zał. nr 1,
  2) Taryfę sprzedawcy, na podstawie której sporządzono ofertę,
  3) Taryfę OSD,
  4) Wzór umowy — ogólne warunki umowy,
  5) Dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji.
 2. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
  1) Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na sposób
  realizacji zamówienia.
  2) W Formularzu oferty należy podać ceny wyrażone w złotych polskich.
  3) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
  4) Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu oferty nie powinny być cenami wyższymi od cen
  określonych w aktualnie obowiązującej taryfie sprzedawcy.
  5) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
  podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
  dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty
  dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
  wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  6) Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności
  umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 3. Miejsce i termin złożenia oferty:
  1) Ofertę należy złożyć do dnia 19.04.2019 r. do godz. 14:00.
  2) Dopuszcza się złożenie oferty:
  a) w formie pisemnej na adres: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny
  światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Markowa 1487, 37-120 Markowa,
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (wersja pdf): sekretariat@muzeumulmow.pl
 4. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1) Ofertę w formie tradycyjnej – pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie.
  2) Ofertę w formie elektronicznej — jeden plik zawierający wszystkie wymagane załączniki
  podpisane, zeskanowane i zapisane w formacie PDF.
  3) Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość
  zamówienia.
  4) Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
  5) Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
  zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
 5. Termin rozpatrzenia ofert oraz zawarcie umowy:
  1) Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.04.2019 r. w siedzibie zamawiającego,
  2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi telefonicznie lub za
  pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie
  zamówienia o wyniku postępowania.
  3) W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem za
  pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji
  warunków umowy lub podpisania umowy.
  4) Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą, po przekazaniu zawiadomienia o
  wyborze wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
  5) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający
  wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich
  ponownej oceny.

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego
przeprowadzania bez podania przyczyny.
7) Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579).
8) Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia:
a) Kopii Koncesji na obrót energią elektryczną oraz oświadczenie wykonawcy o tym, że posiada
zawartą obowiązującą umowę lub promesę umowy z lokalnym Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego, na podstawie, której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do obiektu zamawiającego.
b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
  postępowania jest:
  Barbara Kwaśniak – Kierownik Działu Kadr i Administracji
  Tel. 17 783 7622
  e-mail: barbara.kwasniak@muzeumulmow.pl

Załączniki: 1. formularz wzoru oferty

Zaproszenie do składania ofert

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij