ZAPYTANIE OFERTOWE – NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ – NIEAKTUALNE

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

na zakup energii elektrycznej dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej Rodziny Ulmów w Markowej w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r.

 

 1. Zamawiający:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej
im. Rodziny Ulmów w Markowej
Markowa 1487
37-120 Markowa
NIP 8151802405

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 10/2017 Dyrektora Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej czynnej dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do jednego punktu poboru energii.

 

Miejsce poboru energii elektrycznej: Markowa 1487, 37-120 Markowa

Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi: 115 000 kWh,

Prognozowane średnie miesięczne zużycie energii: 9 583 kWh,

Moc umowna dla punktu poboru wynosi 65 kW,

Grupa taryfowa: C 21

Napięcie znamionowe: 0,23/0,4 kV

Grupa przyłączeniowa: IV

Model licznika energii elektrycznej: Elster AS 1440

Zamawiający oświadcza, iż wskazana prognoza zużycia energii stanowi jedynie przybliżoną ilość zużycia, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w stosunku do prognoz. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od wskazanej prognozy zużycia energii), uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb, z tym, że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie cenowej ceny energii.

Sprzedawca nie może dochodzić od Odbiorcy żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Odbiorca zakupi od Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż wskazana prognozowana ilość energii, w szczególności spowodowanej zwiększeniem ilości PPE dla Odbiorcy, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach PPE.

 

Układy pomiarowe nie zostały dostosowane do zmiany sprzedawcy.  W przypadku, gdy obowiązek dostosowania układów pomiarowych spoczywa na odbiorcy końcowym, Zamawiający zapewnia, że takie dostosowanie nastąpi w terminie umożliwiającym dokonanie planowanej zmiany sprzedawcy, a więc przed dniem zawarcia umowy.

 

Zamawiający założył, iż wszystkie czynności związane ze zmianą sprzedawcy, umożliwiające rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej wg stawek zaoferowanych w ofercie przez zwycięskiego Wykonawcę zostaną zakończone najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcie umowy. Ewentualne ryzyko utrudnień, czy to ze strony Odbiorcy końcowego, czy Dystrybutora energii elektrycznej (np. wynikające z niedostosowania układów pomiarowych) mogące mieć wpływ na późniejsze rozpoczęcie sprzedaży energii dla PPE Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 • Sprzedaż energii elektrycznej czynnej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucji:

PGE Dystrybucja S.A.

z którym Odbiorca końcowy ma podpisaną umowę o świadczeniu usług dystrybucji na czas nieokreślony.

 • Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z iloczynu rzeczywistego zużycia energii elektrycznej razy stawka zadeklarowana przez Wykonawcę w postępowaniu, zgodnie ze wskazaniami układów pomiarowych w danej grupie taryfowej,
 • Umowa przygotowana przez Wykonawcę ma gwarantować stałą cenę podczas okresu obowiązania umowy.
 • Celem niniejszego zamówienia jest ujednolicenie stawek oraz uproszczenie zasad rozliczania zużycia energii elektrycznej czynnej. Zamawiający zamierza osiągnąć powyższe w szczególności poprzez uzyskanie jednej, stałej ceny za kilowatogodzinę, właściwej dla poszczególnych grup taryfowych, dlatego w zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonywania bilansowania handlowego czy też stałe koszty opłat handlowych.
 • Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standardy jakościowe obsługi w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy w zakresie zachowania standardów jakościowych.
 • W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi w zakresie przedmiotu Umowy określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia Odbiorcy końcowemu bonifikat w wysokościach określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w. ustawy.
 • Odbiorca końcowy uprawniony jest do zmiany ilości PPE (zwiększenia) w stosunku do ilości wskazanej. Podstawę dla zmiany ilości PPE stanowić będzie pisemne oświadczenie Odbiorcy końcowego złożone Sprzedawcy. Zmiana ilości PPE przez Odbiorcę końcowego nie wymaga zmiany umowy.
 • Zamawiający nie przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy.
 • Muzeum oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu, do którego ma być sprzedawana energia elektryczna czynna na podstawie Umowy.

 

 1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Okres trwania umowy: od  01.06.2019 r. do 31.05.2020 r.

 

 1. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena – 100%

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
 • Przedkładając swoją ofertę wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.
 • Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Wykonawca będzie dokonywał sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.
 • Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do oszacowania ceny oraz możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych.
 • Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 • Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w PLN.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.
 • W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.

 

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 5. przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

 

 1. Na ofertę składa się:
 • Formularz oferty wg załączonego wzoru — zał. nr 1,

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
 • Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na sposób realizacji zamówienia.
 • W Formularzu oferty należy podać ceny wyrażone w złotych polskich.
 • Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
 • Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu oferty nie powinny być cenami wyższymi od cen określonych w aktualnie obowiązującej taryfie sprzedawcy.
 • Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 • Ofertę należy złożyć do dnia 10.05.2019 r. do godz. 14:00.
 • Dopuszcza się złożenie oferty:
 1. a) w formie pisemnej na adres: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Markowa 1487, 37-120 Markowa,
 2. b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (wersja pdf): sekretariat@muzeumulmow.pl

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Ofertę w formie tradycyjnej – pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie.
 • Ofertę w formie elektronicznej — jeden plik zawierający wszystkie wymagane załączniki podpisane, zeskanowane i zapisane w formacie PDF.
 • Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.
 • Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 • Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.

 

 1. Termin rozpatrzenia ofert oraz zawarcie umowy:
 • Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.05.2019 r. w siedzibie zamawiającego,
 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 • W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji warunków umowy lub podpisania umowy.
 • Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą, po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 • Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 • Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579).
 • Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia:
 1. Kopii Koncesji na obrót energią elektryczną oraz oświadczenie wykonawcy o tym, że posiada zawartą obowiązującą umowę lub promesę umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, na podstawie, której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do obiektu zamawiającego.
 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

Barbara Kwaśniak – Kierownik Działu Kadr i Administracji

Tel. 17 783 7622

e-mail: barbara.kwasniak@muzeumulmow.pl

 

 

Załączniki: 1. formularz wzoru oferty


Zaproszenie do składnia ofert (plik .pdf)

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij