Print Friendly, PDF & Email

PRACA:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej  poszukuje pracownika na samodzielne stanowisko:

Specjalisty ds. Administracyjno-technicznych, inwestycji i realizacji projektów

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej

Wymagania:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra w jednej z dziedzin związanych z: zarządzanie kulturą, ekonomia, prawo, administracja, budownictwo,
 5. przynajmniej 2 lata doświadczenia na samodzielnym stanowisku w administracji publicznej, instytucji finansów publicznych lub instytucji kultury,
 6. orientacja w pracy administracyjnej, znajomość procedur administracyjnych,
 7. doświadczenie w pisaniu procedur i zarządzeń wewnętrznych,
 8. znajomość przepisów prawa regulujących organizowanie i prowadzenie instytucji kultury oraz ustawy o muzeach,
 9. znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 10. umiejętność pozyskiwania  środków  i  przygotowywania  wniosków  o  dofinansowanie  projektów inwestycyjnych,
 11. znajomość niezbędnych procesów i procedur formalnych w stopniu umożliwiającym sprawne przygotowanie inwestycji do realizacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń,
 12. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy pozabudżetowych oraz środków z UE,
 13. umiejętność czytania dokumentacji technicznej w podstawowym zakresie,
 14. podstawowa wiedza z zakresu prawidłowego działania instalacji wewnętrznych: elektrycznej, klimatyzacyjno-wentylacyjnej, wodnej i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, pożarowej, monitoringu,
 15. zdolności menedżerskie w tym umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętności organizatorskie,
 16. umiejętność przygotowania umów na usługi, dostawy, roboty budowlane,
 17. odporność na stres, odpowiedzialność, szybkość w działaniu, dokładność, zaangażowanie,
 18. mile widziana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 19. obsługa komputera (MS Office, Internet).

Do obowiązków Specjalisty ds. Administracji będzie należało:

 • ścisła współpraca z Dyrektorem w kierowaniu całością pracy muzeum, w szczególności w zakresie organizacji, zarządzania oraz rozwoju działalności muzeum,
 • opracowywanie wewnętrznych regulaminów oraz zarządzeń,
 • nadzorowanie realizacji procedur zamówień publicznych realizowanych przez muzeum,
 • pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację przyjętych zadań, oraz nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem tych środków,
 • opracowanie i realizacja strategii wewnętrznego obiegu informacji i zarządzeń,
 • inspirowanie efektywnych rozwiązań w systemie kierowania muzeum,
 • opracowywanie i sporządzanie wniosków niezbędnych do uzyskiwania funduszy zewnętrznych na inwestycje,
 • prowadzenie spraw  związanych  z  opracowaniem  przez  biura  projektowe  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej,
 • monitoring wykorzystania pozyskanych grantów i dotacji,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań administracyjnych,
 • prowadzenie spraw z obszaru zamówień publicznych, sporządzanie dokumentacji przetargowej (SWIZ, opis przedmiotu zamówienia),
 • prowadzenie spraw  związanych  z  udzieleniem  zamówień  publicznych,  które  nie  podlegają  procedurze stosowania ustawy PZP,
 • współpraca i uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli,
 • prowadzenie spraw wynikających z prawa budowlanego tj.: przeglądy i oceny stanu techniczno-eksploatacyjnego instalacji i obiektu muzeum,
 • kontrola, zlecanie i nadzór nad harmonogramami okresowych i gwarancyjnych przeglądów technicznych,
 • nadzór nad stanem technicznym infrastruktury muzeum,
 • nadzór nad realizacją przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w muzeum,
 • kontrola nad prowadzonymi serwisami instalacji technicznych,
 • kontrola stanu technicznego Muzeum, zgłaszanie usterek i awarii,
 • nadzór nad podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie eksploatacji budynku,
 • nadzór i prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego,
 • prowadzenie umów i rozliczeń z wykonawcami konserwacji urządzeń i instalacji w obiekcie muzeum,
 • opracowywanie wieloletnich  i  rocznych  planów  remontów,  inwestycji  i  modernizacji  obiektu  muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami i pozyskanymi środkami finansowymi,
 • przygotowanie dokumentacji  modernizacji  budynków zgodnie z obowiązującymi w tym  zakresie  przepisami i zamawianie wykonawstwa robót,
 • przygotowanie przetargów  na  wykonanie  zadań  inwestycyjnych,  robót  remontowo- budowlanych   i   prac projektowych,
 • prowadzenie kompleksowej dokumentacji związanej z remontami, inwestycjami oraz dokumentacji z zamówień publicznych,
 • uzyskiwanie decyzji i zezwoleń warunkujących prace remontowo-inwestycyjne, wymaganych  przez  prawo budowlane,
 • współpraca z serwisantami systemów: bezpieczeństwa, wodno-kanalizacyjnym, instalacji elektrycznych, wentylacji,
 • sprawowanie nadzoru nad pracami remontowymi obiektów,
 • udział w komisjach budowlanych, remontowych i innych wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów,
 • udział w naradach roboczych i spotkaniach dotyczących realizacji inwestycji i remontów,
 • udział w procesie przygotowania inwestycji do odbioru i przekazania jej w użytkowanie w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów częściowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
 • sporządzanie okresowych informacji, sprawozdań, raportów dotyczących realizowanych zadań,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji kosztów działań remontowych i inwestycyjnych;
 • udział w odbiorach robót,
 • zgłaszanie usterek inwestycji zakończonych oraz urządzeń,
 • archiwizacja i oznaczanie dokumentacji, projektowej zgodnie z zapisami umownymi, wytycznymi oraz obowiązującymi przepisami,
 • archiwizacja dokumentacji projektowej i powykonawczej,
 • nadzór nad pracownikami dozoru mienia i ochrony osób oraz podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi związane z bezpieczeństwem obiektu Muzeum i osób w nim przebywających.

Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz następujących aktów prawnych: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych, ustawa o ochronie środowiska, kodeks postępowania administracyjnego.

Kandydat powinien posiadać umiejętność  stosowania  i  interpretowania  aktów  normatywnych  oraz  obowiązujących  przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku.

Prosimy o dołączenie do życiorysu i podpisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.).”

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 20.01.2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

37-120 Markowa, Markowa 1487 lub e-mailowo: sekretariat@muzeumulmow.pl

Kontakt: Barbara Kwaśniak tel. 17 224 10 15,  sekretariat@muzeumulmow.pl(NIEAKTUALNE) PRACA:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej  poszukuje: 

Specjalisty ds. Administracji

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego ,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. niebycie karanym zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1920 i 2260),
  5. posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra,
  6. staż pracy na stanowisku kierowniczym (do okresu stażu wlicza się: zatrudnienie w ramach stosunku pracy, zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej, odbyte staże i praktyki),
  7. znajomość przepisów prawa regulujących organizowanie i prowadzenie instytucji kultury oraz ustawy o muzeach,
  8. znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych; ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane,
  9. znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niezbędnych procesów i procedur formalnych w stopniu umożliwiającym sprawne przygotowanie inwestycji do realizacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń,
  10. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy pozabudżetowych oraz środków z UE,
  11. zdolności menedżerskie w tym umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętności organizatorskie,
  12. odporność na stres, odpowiedzialność, szybkość w działaniu, dokładność, zaangażowanie,
  13. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  15. obsługa komputera (MS Office, Internet).

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z ochroną zabytków, zarządzanie, historia sztuki, zarządzanie kulturą, ekonomia, prawo, administracja,
  2. Co najmniej 2 letni staż pracy w instytucji kultury,
  3. Doświadczenie w pisaniu procedur i zarządzeń wewnętrznych dla instytucji kultury,

Do obowiązków Specjalisty ds. Administracji będzie należało:

1) ścisła współpraca z Dyrektorem w kierowaniu całością pracy Muzeum, w szczególności w zakresie organizacji, zarządzania oraz rozwoju działalności Muzeum,
2) nadzorowanie realizacji procedur zamówień publicznych realizowanych przez Muzeum,
3) pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację przyjętych zadań, oraz nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem tych środków,

4) koordynacja inwestycji,
5) opracowanie i realizacja strategii wewnętrznego obiegu informacji i zarządzeń,

5) inspirowanie efektywnych rozwiązań w systemie kierowania Muzeum,
6) nadzór nad stanem technicznym infrastruktury Muzeum,
7) nadzór nad realizacją przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Muzeum,

12) nadzór nad podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla Muzeum;

14) nadzór nad podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie eksploatacji budynku.

13) nadzór nad pracownikami dozoru mienia i ochrony osób oraz podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi związane z bezpieczeństwem obiektu Muzeum i osób w nim przebywających;

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.).”
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (m.in.: kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie z obecnego miejsca pracy; kopie umów cywilnoprawnych; kopie zaświadczeń o odbytych stażach lub praktykach; wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata),
 • kwestionariusz osobowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894),
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1311),

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 30.11.2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

37-120 Markowa, Markowa 1487 lub e-mailowo: sekretariat@muzeumulmow.pl

Kontakt: Barbara Kwaśniak tel. 17 224 10 15,  sekretariat@muzeumulmow.pl(NIEAKTUALNE) PRACA:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej poszukuje:

Specjalistki/Specjalisty ds. Promocji i Animacji Kulturalnej
Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej

Zadania Specjalistki/Specjalisty ds. Promocji i Animacji Kulturalnej polegać będą na promocji i tworzeniu wizerunku Muzeum poprzez:

 • kontakty z mediami, tworzenie i upublicznianie treści związanych z Muzeum
 • zarządzanie serwisami informacyjnymi, m.in. stroną internetową i profilami w mediach społecznościowych
 • kontakty z placówkami kulturalno-edukacyjnymi i innymi podmiotami
 • działania związane z regulacją ruchu turystycznego
 • tworzenie materiałów promocyjnych i edukacyjnych
 • nadzór nad realizacją projektów
 • organizowanie wydarzeń kulturalno- edukacyjnych
 • dokumentacja działalności kulturalno – edukacyjnej
 • współtworzenie programu merytorycznego Muzeum

Od kandydatki/kandydata oczekujemy:

 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
 • znajomości mediów społecznościowych
 • doświadczenia w tworzeniu projektów o charakterze kulturalnym
 • doświadczenia w promocji wydarzeń artystycznych i kulturalnych
 • doświadczenia pracy w branży medialnej lub kulturalnej
 • mile widziana znajomość programów graficznych
 • gotowości podjęcia pracy od zaraz

Pożądane cechy kandydatki/ kandydata:

 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • odporność na stres oraz umiejętność organizacji pracy własnej
 • kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność długofalowego planowania i ustalania priorytetów

Oferujemy :

 • umowę o pracę po pozytywnej weryfikacji w trakcie okresu próbnego
 • pracę w ambitnym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego

CV prosimy przesyłać na adres: sekretariat@muzeumulmow.pl, do dnia 15.10.2017 r.
tel. kont. 17 224 10 15

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.).”


 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij